Publicerad: 17 oktober 2018

Sammanhållningspolitik, EU

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU och står för en tredjedel av EU:s totala budgetram (351,8 miljarder euro). Den genomförs genom olika struktur-och investeringsfonder; regionalfonden, socialfonden, havs- och fiskerifonden samt landsbygdsprogrammet. Framförallt regionalfonden och socialfonden berör den lokala och regionala nivån, där Sverige i nuvarande programperiod (2014-2020) tar emot cirka 20 miljarder kronor i finansiering från EU. Alla regioner runt om i EU får ta del av sammanhållningspolitiken, där merparten går till de yngsta medlemsstaterna i unionen.

EU:s fonder och program

SKL om sammanhållningspolitiken efter 2020

Senast i januari 2018 ska Europeiska kommissionen lägga fram ett förslag på budgetram för perioden efter 2020, då nuvarande budgetram löper ut. Storbritanniens förestående utträde ur EU påverkar hur stor budgetramen kommer att vara, samtidigt som nya utmaningar i form av migration, terrorism och stagnerande tillväxt väntas leda till nya utgiftsområden.

Ovanstående utmaningar gör att sammanhållningspolitiken är satt under granskning inför nästa budgetram. Har den levt upp till sina mål? Är det ett effektivt sätt att spendera medel? Ger den något Europeiskt mervärde?

SKL:s synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik (PDF, nytt fönster)

SALAR’s views on the EU’s future Cohesion Policy, english version (PDF, new window)

SKL har i ett inledande yttrande gett sina synpunkter på den framtida sammanhållningspolitiken. Vi tror på en stark sammanhållningspolitik även i framtiden och att den behöver utvecklas istället för att avvecklas.

SKL intressebevakar kontinuerligt utvecklingen av sammanhållningspolitiken efter 2020 tillsammans med våra medlemmar. Bland annat finns en tillsatt grupp bestående av åtta politiska representanter från regional nivå, som språkrör för regionernas syn på sammanhållningspolitiken. Frågan är också en stående punkt på politikerforum/nationellt forum, där regionala politiska företrädare träffas för dialog med regeringen.

Ny budget för EU

Senast i januari 2018 ska Europeiska Kommissionen lägga fram ett förslag till ny budgetram och budget för EU efter 2020. Budgetramen fungerar som ett tak för EU:s utgifter, som begränsar hur mycket pengar som EU-kommissionen får använda.

Förslaget skickas sedan till Europaparlamentet och till ministerrådet, där medlemsstaternas regeringar sitter. Efter att dessa två institutioner godkänt förslaget träder budgeten och den nya budgetramen i kraft.

EU-kommissionen informerar sedan Europaparlamentet och Ministerrådet om hur medlen används. Utgifterna granskas även av revisionsrätten. Om allt går som det ska godkänns sedan utgifterna av Europaparlamentet.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot