Publicerad: 24 september 2018

Cykeltrafik

Många väljer att cykla till och från jobbet eller skolan. Det innebär fördelar som bättre miljö, stora hälsoeffekter och attraktiva städer. Samtidigt ställer det krav på att cykelvägnätet är väl planerat och håller god standard.

Sveriges kommuner satsar för att förbättra villkoren för cyklister. På flera orter pågår arbete med att ta fram program och strategier för cykel.

Detta gör SKL

SKL arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för alla som väljer att cykla så att de kan göra det på ett säkert och smidigt sätt. Vi arrangerar konferenser och seminarier, bevakar cykelfrågor på nationell nivå samt sprider goda exempel och kunskap i form av handböcker, rapporter och skrifter.

Regeringsuppdrag för ökat cyklande

Regeringen har gett SKL i uppdrag att samla och sprida goda exempel på insatser som bidrar till ökat cyklande. Satsningen är en del av regeringens nationella strategi. Syftet med projektet är att få fram framgångsrika idéer och åtgärder som kommuner kan använda för att utveckla sitt arbete med att främja ökad och säker cykling.

Beteendepåverkande information

Projektet kommer att arbeta med beteendepåverkande information och kommunikation om cyklingens fördelar. God samhällsinformation som verkligen når ut är viktigt för att trafikanter ska kunna göra medvetna val, både vad gäller val av färdsätt och utrustning. Prioriterade grupper är barn och unga, nyanlända och utrikes födda. SKL:s cykelprojekt påbörjades i december 2017.

Nätverk för nationellt arbete

SKL deltar också i Nationella cykelrådet som leds av Trafikverket och är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling.

Trafikverket har i samverkan med nätverket tagit fram det första nationella cykelbokslutet som följer upp och redovisar cyklandets utveckling kopplat till de transportpolitiska målen.

Nationella cykelrådet

Kunskapsöversyn inom cykelområdet

SKL har gjort en översyn av de handböcker och andra skrifter som finns att tillgå för kommuner som behöver stöd i cykelfrågor. Syftet med översynen har varit att ge dels en samlad bild av vad som finns skrivet, dels vägledning i vilka delar av cykelområdet som bör prioriteras i framtida projekt.

Totalt 87 handböcker och rapporter från Boverket, SKL, Trafikverket, VTI, universitet, högskolor och kommuner har gåtts igenom. Översynen finns tillgänglig både i form av en övergripande rapport och som en litteratursammanställning i Excel. Se under ”Publikationer”. 

Publikationer

Kurser och konferenser

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot