Publicerad: 7 juli 2016

Regler för cykeltrafik

SKL har tagit fram ett informationsmaterial för cykelpassage och cykelöverfart. Samtidigt fortsätter dialogen med medlemmar och berörda myndigheter om hur utformning av cykelöverfarter och cykelpassager bäst planeras och utformas i framtiden.

Sedan den 1 september 2014 gäller nya regler för cykeltrafik. Reglerna är tänkta att medföra en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet.

Tydlig och enhetlig utformning ökar säkerheten

Stora variationer i utformningen av cykelpassager respektive cykelöverfarter över landet kan skapa en osäkerhet för trafikanten om vad som gäller. Detta kan leda till felaktiga tolkningar av trafikregler och en ökad risk för trafikolyckor.

Den grundläggande principen för utformning av korsningar mellan körbana och cykelbana är att det ska vara tydligt för både cyklister och andra trafikanter vilka regler som gäller på platsen.

Kommunerna bör därför sträva efter att utforma platserna likvärdigt och undvika olikheter när det gäller vägmärken, vägmarkeringar och beläggningar. SKL har tagit fram förslag till utformning av cykelöverfart:

SKL:s förslag till utformning av cykelöverfart (PDF, nytt fönster)

Definitioner av passage och överfart 

Med cykelpassage menas del av väg som cyklande och förare av moped klass II använder för att korsa en körbana eller cykelbana, och där båda har väjningsplikt mot korsande trafik.

Med cykelöverfart menas del av väg som används av cyklande och förare av moped klass II, och där båda ska lämnas företräde för korsande trafik.

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot