Publicerad: 17 oktober 2018

Infrastruktur, investeringar

Transportsystemet utvecklas ständigt. Det påverkas av tillväxt, regionförstoring och klimat- och miljöfrågor. Därför finns hela tiden behov av investeringar i infrastruktur, drift- och underhåll eller förändringar av lagar och regler.

SKL arbetar för att genomföra förbättringar i transportsystemet som gynnar kommuner, landsting och regioner. Det sker genom regelbundna kontakter med våra medlemmar, Trafikverket och Regeringskansliet. Vi svarar på remisser, sprider information och skapar debatt genom exempelvis konferenser och seminarier.

Finansiering av infrastruktur

Staten kräver allt oftare att kommunerna och landstingen ska vara med och betala satsningar på nationell infrastruktur. Det gäller såväl vägar, järnvägar som sjöfart. Medfinansiering från kommuner och landsting är ett undantag som har blivit regel. SKL är kritiskt till den här utvecklingen. Det är varken rimligt eller hållbart. Utbyggnad, drift och underhåll av nationell infrastruktur är ett statligt ansvar.

Nationell plan för investeringar

Fördelningen av pengar till transportsystemet i Sverige görs i en Nationell plan. Den tas fram av Trafikverket och beslutas av regeringen. Regeringen fattar sedan årligen beslut om vilka åtgärder i den nationella planen som ska genomföras. Besluten ska också stämma överens med riksdagens beslut om statens budget.

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, Trafikverket

Investeringar för regional tillväxt

Vid sidan av den Nationella planen ska länen ta fram Länsplaner för regional transportinfrastruktur. Dessa planer fastställs av det organ som är ansvarigt för det regionala tillväxtarbetet i länet. Länen tilldelas en ekonomisk planeringsram som ligger till grund för planen. Regeringen fastställer de ekonomiska ramarna.

Länstransportplaner, Trafikverket

Publikationer

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot