Publicerad: 15 juni 2016

Detta krävs för att järnvägen ska återbetala sig

SKL har gjort en uppskattning av hur många bostäder som måste byggas i kommunerna för att de ska få tillbaka pengarna de lägger ut på statens planerade höghastighetsjärnväg. Uppskattningen presenteras nedan.

En höghastighetsjärnväg planeras mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Bygget av järnvägen ska leda till ökad tillväxt och ökat bostadsbyggande. På uppdrag av regeringen arbetar den så kallade Sverigeförhandlingen för att ordna finansieringen.

Sverigeförhandlingen vill att kommuner längs med järnvägen räknar ut vilken ekonomisk nytta de får tack vare bygget, till exempel av att det flyttar in medborgare och företag. Beloppen som räknas fram ska motivera kommunernas medfinansiering.

Ökade markvärden enda direkta intäktskällan

En höghastighetsjärnväg kan berika kommuner på flera sätt. Men det är inte säkert att nyttan återbetalar vad de har lagt ut för järnvägen. Allmän service behöver byggas ut för nya invånare. Och när en kommun får fler skattebetalare hamnar delar av den ökade skatteintäkten i andra kommuner genom det kommunala utjämningssystemet.

Den enda direkta intäktskällan för kommunerna är om marken i kommunen blir mer attraktiv och ökar i värde. Kommunen får intäkten när den säljer mark eller skriver avtal om exploatering med privata markägare som ska bygga på sin mark.

Uppdraget: ordna fram bostäder

I Sverigeförhandlingen ska kommunerna, utöver att betala för järnvägen, åta sig ett bostadsbyggande. Därför är det relevant att uppskatta hur många bostäder som behöver byggas i kommunen för att medfinansieringen ska återbetala sig. Bara de bostäder som byggs till följd av järnvägsbygget ska finansiera bidragen till staten.

15 miljarder kronor = 75 000 bostäder

Låt säga att kommunerna i snitt får en intäkt på 2 500 kronor per byggd kvadratmeter lägenhetsyta (vilket är högt räknat för många kommuner). Låt också säga att lägenheterna i snitt blir 75 kvadratmeter stora. Då får vi följande diagram:

Antal lägenheter per investerade miljarder kronor

Ännu är det inte bestämt hur mycket kommunerna ska betala för den nya järnvägen. Men om det till exempel blir 15 miljarder kronor (den totala kostnaden för järnvägen väntas bli alltifrån 190 till 320 miljarder kronor) då behöver det enligt diagrammet byggas cirka 75 000 lägenheter i kommunerna.

Så kan följden bli för en enskild kommun

För kommuner av till exempel Linköpings och Jönköpings storlek blir intäkten från bostadsbyggandet troligen lägre. Om man räknar på intäkten 1 500 kronor per byggd kvadratmeter lägenhetsyta blir diagrammet följande för en enskild kommun:

Antal lägenheter per investerade miljarder kronor, alternativ beräkning

Låt säga att staten slutligen vill att Linköping betalar två miljarder kronor för järnvägen. Då behöver det, enligt diagrammet, byggas nästan 20 000 lägenheter i Linköping för att kommunen ska få tillbaka de pengar som den har lagt ut.

I Linköping har det byggts omkring 500 lägenheter årligen den senaste tiden. Det är färre än vad kommunen önskar, men sett till denna siffra motsvarar alltså de 20 000 lägenheterna som nämns ovan 40 års nybyggnation i Linköping.   

Om man utgår från att det bor i snitt tre personer i varje lägenhet som byggs behöver det flytta in 60 000 personer till kommunen. Linköpings kommun har cirka 150 000 invånare.

Beräkningen ett stöd och underlag för diskussion

Det är som sagt fortfarande oklart vad kommunerna ska betala för den planerade höghastighetsjärnvägen. Värdet på mark varierar också mellan kommunerna. Men genom att visa upp detta sätt att räkna kan kommunerna få stöd i sina bedömningar av vad som krävs för att medfinansieringen ska återbetala sig. Beräkningar, som de ovan, kan också ligga till grund för en diskussion om hur stor medfinansiering som kan förväntas och om det är möjligt att bygga alla bostäder. Frågan är också: Är det verkligen önskvärt för staten att driva upp värden på mark och därmed även priset på bostäderna som byggs?

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot