Publicerad: 15 juni 2016

Exempel på krav att ställa i förhandlingen

SKL ger exempel på krav som kommuner, landsting och regioner kan ställa på staten i förhandlingarna om medfinansiering till en ny höghastighetsjärnväg.

 • Att nödvändiga lagändringar är beslutade innan avtalet tecknas, till exempel lagändringar om värdeåterföring och infrastrukturskatt.
 • Att det är klarlagt innan avtalet tecknas vilken statlig institution som ska ansvara för förvaltningen av avtalet och genomförande av projektet.
 • Att de garantier som kommunen/regionen/landstinget ska stå för ligger inom dess ansvarsområde, till exempel utbyggnad av kommunal infrastruktur eller regional kollektivtrafik.
 • Att kostnader utöver järnvägsutbyggnaden ska tas med i förhandlingen, till exempel kommunala och regionala kostnader för stationer och satsningar på ny kollektivtrafik.
 • Att staten gör kostnadsberäkningar på störningar av till exempel buller och barriäreffekter från höghastighetsjärnvägen och att dessa ingår i förhandlingen.
 • Att kommunen inte blir mellanhand och står för ekonomiska garantier i de fall då en privat aktör vill vara med och medfinansiera i höghastighetsbanan.
 • Att medfinansiering garanterat ger tågstopp (det krävs en lagändring för detta).
 • Att förskotteringen är tidsbegränsad. Återbetalningen från staten ska omfatta tidplan.
 • Att avtalsmallarna som ska användas kommuniceras till alla parter i god tid.
 • Att det redovisas tydligt i avtalet vem som bär det ekonomiska ansvaret om järnvägsbygget fördyras eller försenas.
 • Att det framgår i avtalet vem som bär ansvar för vad vid investering i en station.
 • Att ett regionalt kollektivtrafikupplägg ingår i förhandlingen och avtalet.
 • Att det framgår tydligt i avtalet vilka konsekvenser det får om någon part inte lever upp till sina åtaganden.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot