Publicerad: 17 oktober 2018

Kollektivtrafik, persontransporter

Många människor är dagligen beroende av transporter till skola, arbete och fritidsaktiviteter. I varje län finns en regional kollektivtrafikmyndighet som har till uppgift att fastställa mål för länets kollektivtrafik. SKL ger stöd i form av intressebevakning, rådgivning och verksamhetsutveckling.

Hållbara städer och en attraktiv gles- och landsbygd bygger på att det finns en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är ett medel att uppnå andra mål i samhället, som miljö- och klimatmål, regional tillväxt och utveckling, minskad trängsel och ökad tillgänglighet.

En utmaning är att kostnaderna för kollektivtrafiken under senare år har ökat medan resandet inte har gått upp lika mycket. Det är därför viktigt att diskutera satsningar och prioriteringar, till exempel att ny bebyggelse planeras mer efter medborgarnas möjligheter och behov av att resa kollektivt.

En annan aspekt är jämställdheten i transportsystem där det idag finns tydliga skillnader i pendlingen mellan män och kvinnor.

Regionala kollektivtrafikmyndigheter

Sedan 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag i Sverige för kollektivtrafik på väg, spår och vatten. De tidigare trafikhuvudmännen har ersatts av regionala kollektivtrafikmyndigheter. Dessa har det övergripande ansvaret för all regional kollektivtrafik i respektive län.

Kollektivtrafiklagen utgår från EU:s kollektivtrafikförordning.

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, Riksdagen

EU:s kollektivtrafikförordning (PDF, nytt fönster)

Trafikförsörjningsprogrammen fastställer målen

Varje kollektivtrafikmyndighet tar fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som fastställer mål för kollektivtrafikens utveckling och vilka sträckningar som omfattas av den allmänna trafikplikten, det vill säga vilken trafik som man avser att upphandla.

Anmälan om kommersiell kollektivtrafik

Kollektivtrafiklagen gör det möjligt för företag att driva kommersiell kollektivtrafik.

Ny kommersiell kollektivtrafik ska anmälas till en nationell trafikdatabas kallad Gemensamt system för trafikinformation (GTI). Transportstyrelsen ansvarar för databasen.

Mer information om systemet, blanketter för anmälan och dylikt finns hos Samtrafiken.

SKL för en kontinuerlig dialog med Samtrafiken om utveckling av kollektivtrafikens tjänster utifrån bland annat GTI.

Gemensamt system för trafikantinformation, Samtrafiken

SKL tar fram Öppna jämförelser

För att stödja den politiska styrningen och främja det regionala utvecklingsarbetet tar SKL fram Öppna jämförelser om kollektivtrafiken.

Öppna jämförelser – kollektivtrafik

SKL ordnar nätverksträffar

SKL stödjer det strategiska arbetet med att utveckla och förbättra kollektivtrafiken genom att bland annat erbjuda nätverksträffar för förvaltningschefer och politiker i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

SKL erbjuder även juridisk rådgivning, svarar på remisser och deltar i utredningar och andra sammanhang för att bevaka medlemmarnas intressen.

Partnersamverkan för en bättre kollektivtrafik

SKL är med i samarbetet Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Övriga samarbetspartners är Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Trafikverket och Jernhusen. Inom Partnersamverkan har en branschgemensam avtalsprocess tagits fram med syfte att få bättre affärsmässighet i upphandlingar.

Partnersamverkan.se

SKL tycker

Publikationer

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot