Publicerad: 18 augusti 2016

Publikationer, kollektivtrafik

SKL har producerat eller deltagit i produktionen av ett antal publikationer som är till nytta vid planering av kollektivtrafik i städer och tätorter.

Kollektivtrafiklagen – en uppföljning

Resultatet av uppföljningen visar att kollektivtrafiklagen på flera sätt inte har fungerat som det var tänkt. Trafikutskottet vill nu se en allmän översyn av kollektivtrafiklagen. Uppföljningen har gjorts av riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat. Från SKL har Sara Rhudin, handläggare för kollektivtrafikfrågor, deltagit.

Kollektivtrafiklagen - en uppföljning (Riksdagen)

Vägledning för den årliga rapporten

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska enligt EU:s kollektivtrafikförordning, som är grunden för den svenska kollektivtrafiklagen, varje år publicera en rapport om kollektivtrafiken i länet. Vägledningen för den årliga rapporten förklarar begrepp och ger förslag på metoder och källor.

Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter

Planering för en attraktiv kollektivtrafik i städer och tätorter

Denna handbok fokuserar på planering av kollektivtrafik i städer och tätorter. Innehållet baseras på kunskaper och erfarenheter som har kommit ut av EU-projektet PROCEED, ett planeringsverktyg för kollektivtrafik. Skriften presenterar också resultat från svensk forskning.

Kol-Trast, planeringsverktyg för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Varför ökar kollektivtrafikens kostnader?

Kommunernas och landstingens nettokostnader för kollektivtrafik har under senare år ökat dubbelt så snabbt som kostnaderna för samtliga verksamheter i kommunsektorn.

Syftet med denna rapport som har tagits fram internt på SKL är att försöka förklara vad den snabba kostnadsökningen beror på.

Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?

Vägledning för trafikförsörjningsprogram

Denna vägledning fokuserar på själva processen att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

Den första delen handlar om olika aktörers ansvar och roller samt vikten av kommunikation. I den andra delen beskrivs de olika delar som bör ingå i trafikförsörjningsprogrammet, bland annat nuläge och behovsanalys samt en gemensam vision och värdegrund.

Vägledningen uppdaterades 2015.

Vägledning för trafikförsörjningsprogram, Partnersamverkan

Öppna jämförelser ska stimulera till utveckling

Lagstiftningen för kollektivtrafik och de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansvar gör det angeläget att öka den politiska styrningen. Som ett led i detta publicerar SKL Öppna jämförelser för att stimulera till utveckling och förbättringar i kollektivtrafiken.

Öppna jämförelser kollektivtrafik

Särskilda persontransporter

Kan en samordning av de olika lagstiftningarna för allmänna respektive särskilda persontransporter ge positiva effekter på kollektivtrafikens effektivitet, ekonomi och resmöjligheter? Denna studie tar sin utgångspunkt i frågan utifrån nuläget och redovisar utvecklingsbehov ur olika perspektiv.

Allmän och särskild kollektivtrafik - analys av för- och nackdelar med en samlad lagstiftning 

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot