Publicerad: 8 augusti 2016

Regionalt trafikförsörjningsprogram

SKL har på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik reviderat vägledningen för regionalt trafikförsörjningsprogram.

Syftet med vägledningen är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) och fungera som ett verktyg i arbetet med att ta fram regionala trafikförsörjningsprogram (TFP) i enlighet med lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Vägledning för trafikförsörjningsprogram, Partnersamverkan

Nytt i vägledningen

Den reviderade versionen bygger på den tidigare men har en del nyheter:

  • Ny del ”Process – dialog och utredning”: ett stöd för myndigheten om hur samråd kan bedrivas och underlag tas fram.
    Samrådsformer
  • Fokus på myndighetsrollen och samhällsansvaret som inryms i det regionala trafikförsörjningsprogrammet – kollektivtrafiken i ett helhetsperspektiv och koppling till annan samhällsutveckling.
  • Trafikförsörjningsprogrammet som visionsdokument och inte åtgärdsplan – utvidgat avsnitt om hur RKM kan arbeta med målen för kollektivtrafiken.
  • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – fördjupat avsnitt och stöd i dessa delar, till exempel vad gäller tillgängliga linjer och bytespunkter.

Utöver det reviderade riktlinjedokumentet finns här ytterligare stöd och hjälp i TFP-arbetet i form av länkar och sammanställningar.

SKL:s stöd

Regionala trafikförsörjningsprogram – Analys av ekonomiska konsekvenser och finansiering (PDF, nytt fönster)

Regionala trafikförsörjningsprogram - utvärdering 2012

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Trafikplanering med länkar till SKL:s publikationer

Forskning

Portalen för transportforskning
En branschgemensam portal med bland annat forskning om tillgänglighet

Tvågradersmålet i sikte? (Naturvårdsverket)
Naturvårdsverkets rapport presenterar fem scenarier för Sveriges energi- och transportsystem fram till 2050.

Samot (Karlstads universitet)
Forskning vid Karlstads universitet om hur kollektivtrafik upplevs och används.

Lagar

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, Riksdagen

Boverkets förordningar och regler om tillgänglighet

Rättigheter som passagerare/Passenger rights, EU-kommissionen

EU-förordning för tågresenärer, nr 1371/2007 (PDF, nytt fönster)

EU-förordning för resor till sjöss och inre vattenvägar, nr 1177/2010 (PDF, nytt fönster)

EU-förordning om passagerares rättigheter vid busstransport, nr 181/2011 (PDF, nytt fönster)

EU-direktiv om särskilda bestämmelser för bussar, nr 2001/85 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot