Publicerad: 30 december 2015

Särskilda persontransporter

Särskilda persontransporter är samlingsnamnet för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Syftet med dessa transporter är att resenärer med särskilda behov ska ha möjlighet att resa. SKL har gjort en studie om samordning och gemensam lagstiftning för den allmänna kollektivtrafiken och de särskilda persontransporterna.

Idag ligger ansvaret för de allmänna och särskilda persontransporterna på olika huvudmän. De två transportformerna reglereras också av olika lagstiftning.

Att integrera allmän och särskild kollektivtrafik är en tydlig ambition i samhället. Men dagens splittrade organisation försvårar en samordning. Det är även besvärligt för resenärerna att förstå systemet med skilda regelverk och prissättning.

2014 gjorde SKL en studie i vilka effekter en samlad lagstiftning skulle få på kollektivtrafikens effektivitet, ekonomi och resmöjligheter. Studien visar att en gemensam lagstiftning, kombinerat med att den regionala kollektivtrafikmyndigheten får ansvar för all regional kollektivtrafik, skulle stärka förutsättningarna för samordning av de olika trafikformerna.

Allmän och särskild kollektivtrafik – rapport

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot