Publicerad: 17 oktober 2018

Lagstiftning, färdtjänst

Kommunernas skyldigheter vad gäller färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i särskilda lagar. Kommunerna har med stöd av dessa lagar också möjlighet att överlåta sina uppgifter till trafikhuvudmannen i länet.

Nedan finns länkar till några av de lagar, förordningar och föreskrifter som på ett eller annat sätt berör färdtjänst och riksfärdtjänst.

Lag om färdtjänst

Lagen reglerar skyldigheter och ansvar för färdtjänsten.

Lag om färdtjänst SFS 1997:736

Lag om riksfärdtjänst

Lagen reglerar skyldigheter och ansvar för riksfärdtjänsten.

Lag om riksfärdtjänst SFS 1997:735

Förordning om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst

Förordningen föreskriver hur egenavgiften ska beräknas vid riksfärdtjänstresor.

Förordning om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst SFS 1993:1148

Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor

I lagen anges när ersättning för resekostnader vid sjukresor ska lämnas.

Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor SFS 1991:419

Förordning om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

Förordningen anger vilka kostnader som är bidragsberättigade för funktionshindrade elever som går i särskild utbildning.

Förordning om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan SFS 1995:667

Förordning om rehabiliteringsersättning

I förordningen anges när bidrag för reskostnader ska ges i samband med rehabilitering.

Förordning om rehabiliteringsersättning SFS 1991:1321

Lag om försöksverksamhet med komplement till färdtjänst

Lagen reglerar kommunernas möjligheter att ge bilstöd som komplement till färdtjänsten.

Lag om försöksverksamhet med komplement till färdtjänst SFS 2006:489

Lag om kollektivtrafik

Lagen reglerar ansvaret för den regionala kollektivtrafiken och hur verksamheten ska organiseras.

Lag om kollektivtrafik SFS 2010:1065

Förvaltningslag

Lagen gäller handläggning av ärenden som bland annat rör färdtjänst och riksfärdtjänst.

Förvaltningslag SFS 1986:223

Yrkestrafiklag

I lagen anges vad som avses med yrkesmässig trafik.

Yrkestrafiklag (2012:210)

Taxitrafiklag

Taxitrafiklag (2012:211)

Publikationer

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot