Publicerad: 20 februari 2018

Fri kollektivtrafik på sommarlovet

Regeringskansliet skickade den 15 januari ut förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. SKL kommer att besvara remissen.

Remiss-missiv, främja fri kollektivtrafik för undomar (PDF, nytt fönster)

Förslag till förordning, främja fri kollektivtrafik för undomar (PDF, nytt fönster)

PM, främja fri kollektivtrafik för undomar (PDF, nytt fönster)

Bakgrunden är regeringens budgetproposition för 2018, med ett förslag om bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven. Riksdagen fattade beslut om att anta budgetpropositionen den 12 december 2017. SKL har deltagit i regeringskansliets arbete med att ta fram förslag till hur ett sådant bidrag kan utformas. Förslaget till förordning har nu skickats ut på remiss.

Förslaget gäller ett statligt bidrag på 350 miljoner kronor under tre år, för att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Målgruppen är ungdomar i årskurserna 6–9 i grundskolan samt första och andra året på gymnasiet som är folkbokförda i länets kommuner.

Bidrag baserat på antal ungdomar per län

Bidraget kommer att vara frivilligt att söka och det är den regionala kollektivtrafikmyndigheterna i varje län som får ansöka. Bidraget gäller för ordinarie trafik. Det finns inget krav på att utöka redan fastställd och upphandlad kollektivtrafik. I remissen finns en fördelningsnyckel som utgår från det totala antalet ungdomar per län i den utpekade ålderskategorin.

Trafikverket kommer att vara den part som hanterar ansökningar och utbetalningar. Trafikverket kommer också att följa upp hur stödet har använts.

Remisstiden går ut den 9 mars. SKL har begärt förlängd svarstid för att kunna avge styrelseyttrande den 16 mars.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot