Publicerad: 17 december 2015

Myntbetalning i biljettautomater

I takt med att det blir allt vanligare att betala med kort eller telefon för parkering får SKL ofta frågan om kommunerna även måste möjliggöra myntbetalning.

I riksbankslagen finns bestämmelser om att sedlar och mynt är lagliga betalningsmedel och att var och en är skyldig att ta emot sådana som betalning.

Svea Hovrätt har dock i ett avgörande kommit fram till att man kan ingå avtal beträffande vilket betalningsmedel som ska gälla. Villkor kan också ställas om att betalning ska ske på annat sätt än med sedlar och mynt.

Kommunen har mandat

Med stöd av Trafikförordningen har kommunen mandat att meddela lokala trafikföreskrifter som begränsar betalningsmöjligheterna på allmän plats till exempelvis kort eller telefon.

Sådana lokala trafikföreskrifter behöver inte märkas ut med vägmärken enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Däremot ska det anges på platsen hur betalning ska ske.

Av Trafikförordningens 3 kap 49a § framgår att ”Avgift ska betalas på det sätt som anges på platsen ….”.

Det finns sålunda juridiskt stöd för att slopa myntbetalning om kommunen vill detta. Vad kommunen möjligen kan råka ut för är synpunkter från medborgare som vill kunna fortsätta betala med mynt.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot