Publicerad: 28 februari 2017

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska utfärdas för fem år. Regeringens beslut är till för att underlätta för brukaren.

SKL får ofta frågor med anledning av att parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH-tillstånd) numera ska gälla i fem år istället för som tidigare tre. Ändringen genomfördes 1 januari 2015.

Regeln i Trafikförordningen innebär att ett parkeringstillstånd ”ska gälla under viss tid, dock längst 5 år”.

Formuleringen kan tolkas som att kommunen fritt kan välja hur länge ett tillstånd ska gälla. Fem år ska dock uppfattas som ett normalvärde från vilket avvikelser endast kan göras av medicinska skäl – alltså att rörelsehindret har en begränsad varaktighet. Att en person har hög ålder är inte skäl att begränsa tillståndets varaktighet.

Genomgång av Transportstyrelsen

Transportstyrelsen håller på med en genomgång av gällande föreskrifter TSFS 2009:73 i syfte att göra det möjligt för fler grupper att kunna få tillstånd.

Ny parkeringshandbok och ansökningsblankett

SKL har gjort en översyn av sina skrifter inom parkeringsreglering. Skrifterna ”Boken om P – en guide till regelgalaxen” och ”Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – handbok för alla berörda” har slagits samman till nedan Parkeringshandbok. I samband med översynen har SKL också gett ut en ny uppdaterad blankett för ansökan om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Parkeringshandbok

Ansökningsblankett om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot