Publicerad: 11 oktober 2019

Alarmering

Området alarmering omfattar samhällets funktioner för att ta emot och behandla inkommande nödsamtal och andra signaler om nödsituationer. SKL bevakar medlemmarnas intressen inom området.

Alarmeringstjänsten omfattar många verksamheter. En central aktör är SOS Alarm som har ansvar för att ta emot 112-samtal och vidareförmedla dem till berörda aktörer. SOS Alarm medverkar även i den fortsatta larmhanteringen i samverkan med andra larmcentraler; exempelvis larm- och ledningscentraler hos vissa landsting och kommuner, Polismyndighetens ledningscentraler, Sjöfartsverket sjö- och flygräddningscentral och Kustbevakningens ledningscentraler.

SKL:s arbete med intressebevakning

SKL bevakar medlemmarnas intressen genom att delta i olika nationella forum angående alarmering. SKL arbetar också aktivt med att påverka utvecklingen av en framtida alarmeringstjänst.

112-utredningen

Regeringen antog den 12 november 2015 kommittédirektiv för en utredning om en samordnad alarmeringstjänst (Dir 2015:113). 112-utredningen, som den kallades, har bedrivits under två år och har letts av den särskilda utredaren Erna Zelmin-Ekenhem. Betänkandet inklusive utredningens förslag och bedömningar överlämnades till regeringen den 29 mars 2018. Regeringen bereder för närvarande ärendet.

Utredningen föreslår hur en nationell alarmeringsfunktion ska inrättas för att samhällets alarmeringstjänst ska kunna samordnas på ett bättre sätt. Till utredningen har en expertgrupp varit knuten, med företrädare från hjälporgan, myndigheter och berörda organisationer. Max Ekberg var SKL:s representant i expertgruppen. Det fanns även en politisk referensgrupp med företrädare från både kommuner och landsting.

SOS Alarm

SKL och staten äger vardera 50 procent av SOS Alarm Sverige AB. Genom vårt ägarskap av SOS Alarm vill SKL verka för en integrerad alarmeringstjänst och att bolaget ska erbjuda ett effektivt och ändamålsenligt stöd till kommuner och landsting.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot