Publicerad: 10 november 2017

Alarmering

Området alarmering omfattar samhällets funktioner för att ta emot och behandla inkommande nödsamtal och andra signaler om nödsituationer. SKL bevakar medlemmarnas intressen inom området.

Alarmeringstjänsten omfattar många verksamheter. En central aktör är SOS Alarm som har ansvar för att ta emot 112-samtal och vidareförmedla dem till berörda aktörer. SOS Alarm medverkar även i den fortsatta larmhanteringen i samverkan med andra larmcentraler; exempelvis larm- och ledningscentraler hos vissa landsting och kommuner, Polismyndighetens ledningscentraler, Sjöfartsverket sjö- och flygräddningscentral och Kustbevakningens ledningscentraler.

SKL:s arbete med intressebevakning

SKL bevakar medlemmarnas intressen genom att delta i olika nationella forum angående alarmering. SKL arbetar också aktivt med att påverka utvecklingen av en framtida alarmeringstjänst.

112-utredningen

Regeringen antog den 12 november 2015 kommittédirektiv för en utredning om en samordnad alarmeringstjänst (Dir 2015:113). Utredningen har antagit namnet 112-utredningen och leds av den särskilda utredaren Erna Zelmin-Ekenhem.

Utredningen ska föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion ska inrättas för att samhällets alarmeringstjänst ska kunna samordnas på ett bättre sätt. Till utredningen finns en expertgrupp knuten, med företrädare från hjälporgan, myndigheter och berörda organisationer. Max Ekberg är SKL:s representant i expertgruppen. Det finns även en politisk referensgrupp med företrädare från både kommuner och landsting.

SOS Alarm

SKL och staten äger vardera 50 procent av SOS Alarm Sverige AB. Genom vårt ägarskap av SOS Alarm vill SKL verka för en integrerad alarmeringstjänst och att bolaget ska erbjuda ett effektivt och ändamålsenligt stöd till kommuner och landsting.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot