Publicerad: 17 november 2014

Larmcentral i egen regi

SKL har i samarbete med fyra landsting undersökt olika organisationsformer för alarmering, prioritering och dirigering av ambulans.

Undersökningsrapporten visar att det finns övervägande fördelar med olika organisationsformer och att det därför inte med självklarhet går att förorda en särskild lösning.

Rapport: Olika organisationsformer för alarmering, prioritering ochdirigering av ambulans - fördelar och nackdelar (PDF, nytt fönster)

Projektdirektiv: Larmcentral i egen regi (PDF, nytt fönster)

Viktigt med fungerande information

En viktig aspekt är att säkerställa en öppen och fungerande informationsöverföring mellan olika aktörer i kedjan och att de tekniska systemen som används stödjer detta.

De samhällsekonomiska konsekvenserna av olika organisationsformer lyfts också fram som en viktig komponent.

Om undersökningen

Undersökningen är en del av det utvecklings- och opinionsarbete som SKL bedriver inom alarmeringsområdet för att svara upp mot förslag som presenterades alarmeringstjänstutredningens betänkande (SOU 2013:33) i april 2013.

Sweco Strategy fick i uppdrag att genomföra en intervjustudie med berörda aktörer inom området och sammanställa de erfarenheter som framkom i denna studie.

Målet med undersökningen har varit att tydliggöra de behov och syften som finns för att driva egen larmcentral för dirigering av både ambulans och annan sjukvårdsinsats. Den lyfter fram vilka motiv som anges ligga till grund för besluten och vilka fördelar som anges vara drivande.

Undersökningen belyser också de eventuella nackdelar som egen drift kan medföra och vilka eventuella gränsdragningsproblem som kan uppstå mellan alarmeringstjänsten i rollen som 112-mottagare och en fristående larmcentral.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot