Publicerad: 20 maj 2019

Civilt försvar, regioner

SKL har tecknat två olika överenskommelser om regionernas arbete med civilt försvar. Den ena är tecknad med MSB och utgår från lagen om extraordinära händelser. Den andra överenskommelsen är tecknad med regeringen och gäller hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Överenskommelse med MSB

Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar (PDF, nytt fönster)

SKL och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2018-2020 om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Under perioden 2018-2020 ska regionerna arbeta med följande uppgifter:

 • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
 • Säkerhetsskydd
 • Krigsorganisation och krigsplacering av personal.

Fakta om överenskommelsen

 • Beredskapsförberedelserna ska genomföras i den takt som stödet kommer på plats. Vägledningar och utbildning från staten är en förutsättning för att regionerna ska kunna starta upp sitt arbete.
 • Den sammantagna årliga ersättningen för regionernas arbete med civilt försvar omfattar 30 miljoner kronor.
 • Överenskommelsen utgår från de uppgifter som finns i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
 • Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och landsting ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.

Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar

SKL och regeringen har tecknat en överenskommelse för 2019 om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Det statliga bidraget omfattar totalt 30 miljoner kronor. Avsikten är att parterna ska teckna en ny överenskommelse för 2020.

Regionerna ska använda bidraget för att:

 1. fortsätta delta i planeringen av totalförsvaret på lokal, regional och nationell nivå. I detta ingår att samverka med aktörer som Socialstyrelsen, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelser, kommuner och andra berörda myndigheter.
 2. fortsätta och fördjupa kartläggning och analys av traumakedjan syftande till en förmågehöjning vid stort skadeutfall
 3. fortsätta kartläggningen av vilka delar av den egna hälso- och sjukvården som mest berörs av den återupptagna planeringen för civilt försvar, göra bedömningar av i vad mån verksamheterna kan behöva anpassas för att möta de krav som ställs inom ramen för det civila försvaret och identifiera vilka insatser som bedöms vara mest prioriterade, samt
 4. att påbörja kartläggning av hur den normala försörjningen av läkemedel, medicinteknik och blod i slutenvården skulle behöva anpassas för att möta behoven under höjd beredskap.

Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, s. 22-27 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Markus Planmo
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot