Publicerad: 10 april 2017

Krisberedskap

SKL arbetar för att kommuner och landsting ska ha goda förutsättningar att utveckla sin krisberedskap. Därmed verkar vi även för att stärka hela samhällets krisberedskap.

Vi stödjer våra medlemmar genom:

 • intressebevakning gentemot departement och statliga myndigheter
 • verksamhetsutveckling som genomförs tillsammans med kommuner och landsting
 • nätverk där vi regelbundet träffar medlemmar för att föra dialog om behov och framtida utmaningar
 • samordning av kommunernas och landstingens deltagande i samverkansområdena, samt andra nationella forum för krisberedskap

SKL tycker: Krisberedskap

Tydligare ansvar och roller i transportsektorns krisberedskap

SKL har svarat på Energimyndighetens remiss av utredningen Tydligare ansvar och roller. SKL:

 • ställer sig positivt till att Trafikverket ges det övergripande planeringsansvaret för transportsektorns arbete med krisberedskap och civilt försvar.
 • ser även positivt på att Trafikverket ges en samordnande roll på nationell nivå för den offentligt upphandlade kollektivtrafiken.
 • anser att Trafikverket bör bli säkerhetsskyddsstödjande myndighet för transportsektorn enligt säkerhetsskyddslagen.
 • anser att Trafikverket bör få i uppdrag att stödja transportsektorn i arbetet med att minska sårbarheten mot terrorism.

Tydligare ansvar och roller i transportsektorns krisberedskap

Förhandlingar behövs om civilt försvar

SKL begär att regeringen inleder förhandlingar om kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar.

Kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar (PDF, nytt fönster)

Återupptaget civilt försvar kräver nya resurser

SKL anser att staten måste tillföra området samhällets krisberedskap nya ekonomiska resurser om den civila försvarsplaneringen ska återupptas. Annars kommer arbetet med krisberedskap och skydd mot olyckor att försämras. Vidare bör principerna för anslag 2:4 Krisberedskap förändras för att skapa ökad långsiktighet.

Finansiering av civilt försvar och krisberedskap

Genomgripande förändringar krävas för svensk krisberedskap

SKL:s ordförande Lena Micko efterlyser genomgripande förändringar av svensk krisberedskap:

 • nationella satsningar på krisberedskap inom skola, sjukvård och socialtjänst
 • ökat fokus på krisberedskap på lokal nivå – till exempel inom övningsverksamheten
 • en ny styrmodell för krisberedskapen som omfattar inriktning, styrning, finansiering och uppföljning

Lena Micko på Mötesplats Samhällssäkerhet 2015

Gör om samverkansområdena och inför sektorsansvar

SKL anser att den nuvarande indelningen av samverkansområden inte är ändamålsenlig. Istället bör en ny samverkansstruktur skapas som i första hand bygger på sektorsvis samverkan. Detta förutsätter ett tydligt reglerat sektorsansvar för krisberedskapen – vilket idag saknas.

SKL:s yttrande till MSB: Översyn av samverkansområdena (PDF, nytt fönster)

SKL kräver ökat stöd och vägledning om säkerhetsskydd

SKL anser bland annat att en ny säkerhetsskyddslag måste tydliggöra att säkerhetsskyddsstödjande myndigheter ska ge utbildning till kommuner och landsting.

Yttrande över förslag till ny säkerhetsskyddslag

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot