Publicerad: 20 maj 2019

Kommunernas krisberedskap

Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskommelse mellan SKL och MSB. Den gäller perioden 2019–2022.

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (PDF, nytt fönster)

Webbinarium om kommunernas krisberedskap 2019-2022

Överenskommelsen reglerar uppgifter och ersättningen för kommunernas arbete med krisberedskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Enligt LEH ska kommunerna få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför.

MSB och SKL ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur ersättningen får användas.

Staten ska stödja kommunernas arbete

I överenskommelsen 2019–2022 regleras statens stöd. MSB åtar sig att ta fram ett omfattande stödpaket till kommunerna. Här är några exempel:

 • MSB ska verka för samordning av stödet från centrala myndigheter och länsstyrelser, bland annat avseende metodutveckling.
 • MSB ska i samarbete med SKL och berörda myndigheter ta fram en handbok i kommunal krisberedskap som spänner över hela kommunens verksamhet.
 • MSB samla egna och andra myndigheters och aktörers stöd på en webbplats.
 • MSB ska ta fram en samlad verktygslåda med stöd för arbetet med risk- och sårbarhetsanalys
 • MSB ska ta fram en samverkansmatris som beskriver vilka förutsättningar de viktigaste aktörerna inom krisberedskapen har för att samverka med kommuner i det förberedande och hanterande arbetet.
 • MSB ska ta fram en praktisk vägledning för kommunens information till allmänheten vid extraordinär händelse.

Styrdokument för kommunernas arbete med krisberedskap

Styrdokumentet för kommunens arbete med krisberedskap renodlas och får ett mer strategiskt innehåll. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och innehålla:

 • Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund.
 • Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.
 • Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.
 • Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2014–2018

Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap är en justering av det tidigare avtalet som gällde 2014–2018.

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2014–2018 (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse om civilt försvar 2018–2020

Kommunernas arbete med civilt försvar regleras i en särskild överenskommelse för perioden 2018-2020. Avsikten är att en ny överenskommelse från och med 2023 ska reglera kommunernas arbete med både krisberedskap och civilt försvar.

Nyhet: Överenskommelser mellan SKL och MSB om civilt försvar

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

 • Markus Planmo
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot