Publicerad: 15 januari 2018

Överenskommelse kommunernas krisberedskap, LEH

SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tecknade 2013 en överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Överenskommelsen gäller perioden 2014-2018.

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (PDF, nytt fönster)

Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas krisberedskap, MSB (PDF, nytt fönster)

Överenskommelsen reglerar ersättningen för de uppgifter som kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Överenskommelsen innehåller målbeskrivningar för hur uppgifterna ska genomföras. Dessutom finns riktlinjer för hur verksamhet och ersättning ska följas upp. Dessa har sedan preciserats i en processbeskrivning.

Ersättningen utgår från den så kallade finansieringsprincipen som innebär att de åtgärder som staten ålägger kommunerna också ska finansieras av staten. Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2004.

Samverkanstillägg

Under perioden 2014-2018 införs ett samverkanstillägg som består av två delar:

  • Samverkansersättning som ska stimulera samverkan med externa parter i till exempel övningsverksamhet och planering inför kriser.
  • Subventionerat abonnemangspris för radiokommunikationssystemet Rakel. Genom subventionen ska ökad anslutning till Rakel stimuleras.

Det nya samverkanstillägget omfattar totalt 74 miljoner kronor per år.

Styrdokument för kommunernas arbete med krisberedskap

En nyhet i överenskommelsen är att kommunerna under första året av mandatperioden ska upprätta ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska innehålla:

  • En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.
  • En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i överenskommelsen, samt hur ersättningen ska användas.
  • En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden.
  • En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot