Publicerad: 17 oktober 2019

Räddningsbilen BAS

BAS är ett samarbete mellan SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som syftar till att göra det enkelt för kommuner att upphandla räddningsfordon. Det ska finnas ett koncept för släck- och räddningsfordon som täcker räddningstjänstens behov.

Målsättningen är att erbjuda svensk räddningstjänst fordon med hög kvalitet som kontinuerligt är uppdaterade med det senaste inom metod och teknik. Målsättningen är även att minska administration kring upphandling av BAS-fordon.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om BAS, hämta ramavtal, avropsmall och teknisk specifikation.

Avtalshandlingar för nedladdning, MSB

Ny upphandling av ramavtal under hösten 2019

MSB genomför, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, upphandling för BAS 1, 3 och 4. För övriga basfordon finns inget ramavtal. Upphandlingen genomförs under hösten 2019.

Nytt avtal tidigast i april 2020

Nuvarande ramavtal gäller till och med 2020-02-01. Arbetet med kravspecifikation för ny upphandling pågår och är något försenat. Ett nytt ramavtal beräknas vara på plats tidigast 2020-04-01 och innebär en mellanperiod utan gällande BAS-fordonsavtal, vilket kan vara bra att ta höjd för inför planerade beställningar.

Såväl MSB som de kommuner som lämnat skriftligt bemyndigande till MSB har rätt att avropa på avtalet och skall då hänvisa till upprättat ramavtal. Avrop görs som en andra konkurrensutsättning. Detta innebär att samtliga på avtalet ingående leverantörer skall tillfrågas vid varje avrop.

Ett utskick med inbjudan att delta i MSB ramavtalsupphandling avseende BAS-fordon har skickats ut till samtliga kommuner. I utskicket finns en enkät samt blankett för fullmakt som behöver skickas in senast den 25 november 2019. Observera att det endast är de kommuner som skickat in underskrivna fullmakter i tid som har rätt att avropa på avtalet.

Arbetsgruppen AG-BAS

Det finns en arbetsgrupp, AG-BAS, som driver utveckling och uppföljning av BAS. Arbetsgruppen har till uppgift att följa upp tekniska framsteg och anmälningar om fel och brister. Räddningstjänsternas behov och önskemål ska styra utvecklingen av avtalets utformning.

SKL utser arbetsgruppens ordförande som också är sekreterare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för kravspecifikationer, upphandling och kontroll.

Räddningstjänstrepresentanter väljs från små och stora kommuner och från kommuner med olika klimatförhållanden. Övriga medlemmar utses av berörda arbetstagarorganisationer.

Kontaktlista för AG-BAS (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot