Publicerad: 8 maj 2018

SKL:s arbete med skolans digitalisering

SKL tycker att ett ökat fokus på digitaliseringens möjligheter är ett viktigt steg i rätt riktning och digital kompetens är en förutsättning för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle.

Lyckas vi med detta skapar vi goda förutsättningar för alla individer och för Sverige som nation att fortsätta vara ledande gällande innovation. Därmed ökar också förutsättningarna för ökad konkurrenskraft på en global arbetsmarknad med allt större inslag av digitala arbetsprocesser.

Förutom att digital kompetens är ett måste för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle fungerar även digitalisering som en hävstång för lärande, om det nyttjas på ett genomtänkt och strukturerat sätt. En hävstång för bättre resultat, för skolutveckling och lärande i en digital samtid.

Det handlar också om att se och använda digitaliseringen inom de områden och utmaningar vi står inför när det gäller till exempel nyanlända, lärarbristen, elevernas kunskapsutveckling och pedagogernas administrativa börda. Här kan digitaliseringen verkligen bidra och underlätta.

Nyanlända

Digitala verktyg för svenskträning, för orientering i samhället, för ämnesgenomgångar via film och text på både svenska och modersmålet är bra stöd i arbetet.

Lärarbehovet

Fjärr- och distansundervisning kan vara ett av flera sätt att hantera rådande och kommande lärarbehov.

Administrativ börda

Smarta it-tjänster minskar den administrativa bördan, synliggör lärandet och underlättar pedagogernas bedömningsarbete.

Elevernas kunskapsutveckling

Alternativa verktyg och andra digitala verktyg som tillgodoser olika sätt att lära ger möjlighet till en individanpassad och inkluderande undervisning.

SKL vill ta sig an ovanstående utmaningar och bidra till att följande målsättningar uppfylls.

Bild skola

Med tydliggjorda ansvar och nationell samordning kan vi såväl möta flera av de utmaningar vi står inför som att fortsätta utveckla skolan och lärandet i en digital värld.

SKL tycker

Aktuellt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot