Publicerad: 4 september 2018

Fråga och svar

Behövs samtycke för skolfoto?

Fråga

Hur ska man tänka kring skolfoto och samtycke? Skolkatalog med klass, namn, adress och telefonnummer till alla vårdnadshavare i pappersformat.

Svar

Vad är det lagliga syftet? Ska skolan använda fotografierna inom ramen för utbildning, t.ex. för att ha elevfoto i sina skoladministrativa system för identifiering, till vikarier eller i andra pedagogiska sammanhang kan laglig grund antas finnas. När det gäller fotografier (individuella elevfotografier, skolkatalog) som eleverna och vårdnadshavarna får köpa bör samtycke inhämtas, eftersom det då är något som inte bedöms nödvändigt för utbildning.

Fotoföretagen kan lösa administration av samtycke på olika sätt, bl.a. att eleven/vårdnadshavaren godkänner behandling i samband med påseende och eventuellt köp av fotografier. Vill eleven av olika anledningar inte finnas med i skolkatalogen på klassfoton e.dyl., bör detta ha uppmärksammats tidigare t.ex. i samband med information om att fotografering ska ske.

Oavsett så är fotoföretaget personuppgiftsbiträde och ett PuB-avtal behövs. De företag som är anslutna till branschföreningen SER (Sveriges Elevfotografers Riksförbund) använder sig av SKL:s mall.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot