Publicerad: 19 februari 2019

Ökad beställarkompetens i alla led av styrkedjan

Ett av de övergripande målen i den digitala agendan för Sverige är att den offentliga sektorn når en högre digital mognad. För att nå målet krävs kompetens inom många områden.

Av vikt är att stärka beställarkompetensen, något som bland annat lyfts fram i den gemensamma färdplan för digital förnyelse av det offentliga Sverige som nu tas fram av Regeringen och SKL. Vi vet att den digitala utvecklingen har mycket att vinna på att skolhuvudmännens och rektorernas beställarkompetens när det gäller digitala tjänster, verktyg och lärresurser stärks.

I de nya nationella strategierna för skolväsendets digitalisering som Skolverket tagit fram, föreslås att personal som arbetar med elever i förskoleklass, skola och fritidshem har tillgång till digitala verktyg . Det motsvarar ett personligt verktyg per anställd inom två år, att elever i grundskolan har tillgång till ett personligt digitalt verktyg inom tre år. Det innebär även att eleverna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har tillgång till ett personligt digitalt verktyg inom två år. Även tekniktätheten för personal och barn på förskolan föreslås öka. För många huvudmän innebär detta att stora beställningar av hårdvara kommer att behöva göras i närtid.

Stödmaterial

Digitala verktyg i sig leder inte till varken ny kunskap eller ökat lärande. För att det ska ske krävs att det finns såväl adekvata administrativa system som it-tjänster för kommunikation och samarbete som styrs av verksamhetens behov. Dessutom behöver verktygen fyllas med digitala läromedel och lärresurser. Det handlar om stora kostnader och det är många beslut som ska fattas. Här är beställarkompetensen avgörande.

I LIKA-rapporten som baseras på självskattningar publicerade i verktyget i augusti 2015 uppger 40 procent av de svarande rektorerna att deras beställarkompetens är god. Denna siffra arbetar SKL aktivt med för att öka, genom till exempel att ta fram vägledningar och olika sorters stödmaterial.

Ramavtal för upphandling av hårdvara

En dialog förs även med SKL Kommentus kring ramavtal för upphandling av såväl hårdvara som digitalt innehåll. I dagsläget finns följande stödmaterial tillgängligt:

Kravställning, skoladministrativa system

Juridiska aspekter

Lika viktigt som att ha kompetens i hur inköp går till, är att känna till de juridiska aspekter som man behöver ta hänsyn till när det gäller bland annat integritetsfrågor och informationssäkerhet.

Personuppgiftslagen som kommer att ersättas av EU:s Dataskyddsbestämmelser i maj 2018, måste hanteras som en integrerad del i en verksamhets digitala utveckling. Medvetenheten kring frågorna ökar. SKL tar fram stödmaterial med tanken att det ska vara ”lätt att göra rätt”.

KLASSA, informationsklassning

Molntjänster i skolan

Dataskyddsförordningen

Större kommuner har specialister på upphandling och juridik och därmed goda förutsättningar för en hög beställarkompetens. Andra kommuner kan ha nytta av att gå samman för att dela kompetens och eventuellt också teckna gemensamma upphandlingsavtal. Kompetensutveckling och samarbete kring dessa områden kan med fördel ske via de regionala utvecklingscentra vi ser behov av.

Digital kompetensutveckling

Ser du som kommunal huvudman, skolledare eller pedagog specifika frågor där du saknar vägledning och/eller stödmaterial? Meddela oss gärna det.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot