Publicerad: 9 oktober 2018

Forskning, en dator till varje elev

Initiativet till Unos Uno togs av elva huvudmän och SKL. Under tre år har forskare vid Örebro universitet följt 23 skolor som infört en dator till varje elev. Projektet bedrevs mellan 2010-2013.

Forskningsprojektet visar att både elevers och lärares förmågor och prestationer kan förbättras med hjälp av it i undervisningen. För att så ska bli fallet krävs en utvecklad undervisning och rätt ledarskap, både på skolan och hos huvudmannen.

Exempel på positiva effekter

Forskningsprojektet har kunnat belägga flera positiva effekter av it i undervisningen.

  • Elevers viktiga förmågor har betydligt förbättrats i att söka information, skriva och presentera resultat av sitt arbete.
  • Elever visar mätbara förbättringar i läsförmåga och ökad skrivförmåga.
  • Elever ökar sitt självförtroende genom mer lättlästa och faktagrundade rapporter.
  • Lärarnas förmågor utvecklas när pedagogerna utnyttjar teknikens möjligheter.
  • Kontakten mellan lärare och elever ökar och blir av högre kvalitet.
  • Två tredjedelar av eleverna och lärarna är nöjda och upplever positiva resultat.

Rätt arbetssätt är en förutsättning för positiva effekter

Forskningsprojektet har visat att de positiva effekterna bara inträffar på skolor som på ett genomgripande plan ändrat arbetssätt. Spridningen i resultat mellan skolorna är mycket stor. Den beror inte på tillgången till teknik utan hur man utvecklat pedagogik och lärmiljö. Rektors engagemang är centralt för att driva på och stötta medarbetarna att använda digitala verktyg.

En annan central slutsats är att de positiva effekterna förutsätter att huvudmannens ledning har engagerat sig i utvecklingen av it i skolan. Det krävs professionell styrning och ledning som fattar styrande beslut om arbetsorganisation, pedagogiskt innehåll, ekonomi och infrastruktur.

En annan tydlig framgångsfaktor är att politik, förvaltning, skolledning och pedagoger måste dra åt samma håll.

Negativa effekter kan förebyggas

Förändringsarbete för till en början med sig kostnader och merjobb. Ny teknik betyder ökade kostnader. Ensamarbetet kan öka om undervisningen inte aktivt leds av lärare. Graden av stress kan upplevas öka, liksom fysiska besvär kopplat till ergonomiska faktorer.

Flera av de negativa effekterna kan förebyggas eller minskas. Centralt är att lärare ges förutsättningar att arbeta effektivt, till exempel genom att samarbeta mer och dela med sig av erfarenheter och undervisningsmaterial.

Årsrapport och sammanfattande bok

Varje år under projektet har forskarna vid Örebro Universitet tagit fram årsrapporter.

Senaste rapporten från 2013 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Projektet har också tagit fram en bok som sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna från forskningen. Den innehåller också korta texter, skrivna av bland annat politiker, skolutvecklare och elever som ger sin bild av hur man kan leda arbetet med att utveckla it i skolan.

Bok och antologi, Unos Unohär (PDF, öppnas i nytt fönster)

De aktörer som finansierat och ansvarat för Unos Uno är Sveriges Kommuner och Landsting, den fristående huvudmannen Pysslingen och följande kommuner: Botkyrka, Falkenberg, Helsingborg, Köping, Lysekil, Malmö, Nacka, Sollentuna, Täby och Västerås. Forskningen har bedrivits på Örebro universitet under ledning av Åke Grönlund, professor i informatik.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot