Publicerad: 19 mars 2019

En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Skolväsendet står inför olika utmaningar för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Den nationella handlingsplanen pekar på flera nödvändiga insatser av nationell karaktär.

Rapporten nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Målet med den nationella handlingsplanen är att alla huvudmän, såväl kommunala som enskilda, ges förutsättningar att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet senast år 2022. Planen – som tagits fram inom projektet #skolDigiplan – lyfter fram ett antal centrala nationella initiativ, som bör drivas av aktörer på nationell nivå, samt belyser vad som är huvudmännens ansvar. För att förverkliga visionen i strategin behöver alltså såväl ett nationellt som lokalt och regionalt utvecklingsarbete fortsätta.

Handlingsplanens innehåll

Handlingsplanen omfattar tre större områden:

  • En kartläggning av huvudmännens nuläge, egna åtaganden och behov
  • En sammanställning av de viktigaste förslagen till nationella initiativ och aktiviteter, inklusive förslag till ansvarsfördelning
  • Förslag på det fortsatta arbetet.

I handlingsplanen beskrivs även projektets arbetsprocess och de metoder som utgjort grunden för arbetsprocessen. Flera olika nationella, regionala och lokala aktörer har deltagit, så som myndigheter, akademi, organisationer, näringsliv och representanter för huvudmän.

Detta föreslår handlingsplanen

Handlingsplanen föreslår 18 initiativ och aktiviteter av nationell karaktär. SKL bedömer att de är centrala för att målen i regeringens strategi ska kunna realiseras. Samtliga förslag behöver tillgodoses genom nationell samordning och utveckling. SKL vill ta fortsatt ansvar och spela en aktiv roll i det arbetet.

Förslagen på initiativ utgår från de behov som kartlagts hos huvudmännen. Exempel på behov är en stark efterfrågan på formaliserad nationell samordning och dialog mellan stat och huvudmän så att resurser och beslut gör största möjliga nytta. Andra behov som lyfts i planen handlar om vägledning och stöd för det lokala utvecklingsarbetet, kompetensutveckling, gemensamma standarder samt mer och flerdisciplinär forskning.

Handlingsplanen understryker vikten av ett kraftfullt agerande såväl från staten som från SKL, huvudmännen och näringslivet för att skolväsendet ska ha möjlighet att kunna uppfylla läroplanernas mål om digitalisering och ytterst regeringens digitaliseringsstrategi. Alla parter behöver ta sitt ansvar och samverkan behöver ske organiserat. Redan år 2022 ska till exempel samtliga nationella prov vara digitala med ambitionen att öka likvärdigheten och minska rättningsbördan för lärarna.

Bakgrund

I oktober 2017 lade regeringen fram en nationell strategi för skolans digitalisering. Strategin syftar till att alla barn och elever, unga som vuxna, ska få de kunskaper de behöver för livet och arbetslivet. Det övergripande målet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

För att förverkliga strategin kom regeringen och SKL överens om att SKL, i dialog med Skolverket och andra aktörer inom skolväsendet, ska ta fram en handlingsplan till stöd för digitaliseringen i skolväsendet. Arbetet med handlingsplanen startade våren 2018.

Handlingsplanen har tagits fram inom projektet #skolDigiplan har SKL, i nära samverkan med Skolverket och RISE. Vi har samarbetat med nationella aktörer, akademi och näringsliv. Utöver det har tusentals lärare, förskollärare, skolledare, beslutsfattare, forskare och elever lämnat inspel till handlingsplanen.

Information om handlingsplanen

Den animerade filmen informerar om handlingsplanens bakgrund, innehåll och förslag till nationella initiativ.

Intervjuer med handlingsplanens projektansvariga, projektledare och representant för Skolverket. Filmen är indelad i kapitel per intervju.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Projektansvarig

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot