Publicerad: 29 april 2019

Modell för Skriva sig till lärande (STL)

STL (Skriva sig till lärande) är en modell för hur man kan arbeta med skrivande i skolan. Modellen kan användas i samtliga ämnen och samtliga åldrar.

I STL-modellen har man hittat ett sätt att förena olika beforskade framgångsfaktorer för lärande och att använda digital teknik som hävstång för att förstärka dessa faktorer. Den forskning som ligger till grund för delarna i STL-cirkeln är bland annat:

 • Nottinghams - Utmanande undervisning
 • Hattie - Synligt lärande
 • Gibbons - Stärk språket, stärk lärandet.

När STL används i undervisningen utgår man från sex delar när man planerar lektioner. Samtliga delar behöver alltid finnas med.

 1. Lgr 11 och de kunskapskrav som är direkt kopplade till elevers läs- och skrivutveckling. Målen presenteras för eleverna så att de vet vad de ska lära sig.
 2. Inspiration och kunskap tar sin utgångspunkt i ett förberedande språkutvecklande arbete där elevers förkunskaper tas till vara och en gemensam grund kring arbetsområdet läggs genom att bygga upp kunskap för att ge alla samma förutsättningar.
 3. Texttyper och skrivstrategier där man arbetar med genrepedagogik och olika texttypers sammansättning och uppbyggnad. Tillsammans skriver man exempeltexter och eleverna erbjuds olika stödstrukturer såsom checklistor, matriser eller skrivmallar.
 4. Skrivprocessen - elever delar digitala dokument med varandra, samarbetar, skriver utkast och återkopplar digitalt till varandra i realtid. Skrivandet sker i par eller enskilt. Eleverna skriver ett utkast på sin text som de sedan kommer att få återkoppling på.
 5. Formativ bedömning och återkoppling elev till elev samt lärare till elev, samt slutlig publicering på digitala sajter för flera mottagare. Återkopplingen sker digitalt och finns öppen för alla för att eleverna ska kunna se vad de övriga i gruppen har skrivit, både i sina texter och i sina återkopplingar. Återkopplingen sker utifrån målen och eleverna har ofta någon stödstruktur som t.ex. checklistor eller början-meningar till hjälp.
 6. Bedömning - Slutlig bedömning av elevers lärande via analys av lärare. Lärare bedömer både den enskilda eleven men också gruppens prestation utifrån målet för att kunna planera nya arbetsområden.

Informationsansvarig

 • Cecilia Gustafsson
  Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot