Publicerad: 9 oktober 2018

Digitalisera de nationella proven

Digitalisera de nationella proven och ta höjd för en fortsatt teknisk utveckling.

Elever och lärare vinnare

Dagens nationella provsystem behöver moderniseras och effektiviseras. Digitala prov har många fördelar för både elever och lärare. För lärare minskar de administrativa uppgifterna vilket är tidsbesparande. Provsvar i digital form kan automaträttas vilket ytterligare minskar lärares arbetsbelastning. Resultat och analyser kan enkelt sammanställas och aggregeras på skol- huvudmanna- och nationell nivå beroende på vilken provform det rör sig om.

I dag finns fullt fungerande sätt att på digital väg bedöma textsvar och uppsatser, något som förutom tidsbesparingen för lärare också ger en likvärdig och objektiv bedömning och en snabb återkoppling till eleverna. Även om dessa metoder inte i ett första skede kommer att användas i Sverige bör man i den tekniska lösning som upphandlas eller utvecklas ta höjd för att detta ska bli möjligt längre fram.

Samtidigt är det viktigt att både ta del av erfarenheter från länder där man använder automaträttning och att utpröva metoder att på digital väg bedöma våra elevers texter på svenska.

I en digital provmiljö är det enkelt att anpassa funktionaliteten för elever i behov av särskilt stöd vilket skapar en inkluderande situation och likvärdiga förutsättningar för alla. Precis som digitala lärresurser möjliggör utökad funktionalitet jämfört med analoga resurser ger en digitalisering av prov och bedömningsstöd möjlighet att i större utsträckning anpassa innehållet till varje individ för att hitta deras faktiska kunskapsnivå genom adaptivitet eller tailored testing. Det finns exempel på detta i flera länder som vi bör följa och lära av.

Även adaptivitet bör den tekniska lösningen för digitala prov ta höjd för, även om det inte i ett första skede införs i Sverige. Innehållet i prov och bedömningsstöd behöver också ses över så att fokus på generella kompetenser, 21st century skills, lyfts i proven.

SKL anser att alla prov snarast ska digitaliseras, att digitaliseringens alla möjligheter ska nyttjas samt att provens inriktning ska återspegla elevernas färdigheter så väl som kunskaper.

Informationsansvarig

  • Anna Carlsson
    ProgramansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot