Publicerad: 6 februari 2019

Höj den digitala kompetensen i lärar- och rektorsutbildningarna

SKL vill att den digitala kompetensen hos lärarutbildarna stärks och att de digitala inslagen i lärar- och i rektorsutbildningarna förtydligas.

Utbildningar anpassade till dagens och morgondagens verksamhet

Pedagoger som utexamineras från svenska lärosäten idag bör givetvis ha fått med sig rätt kompetens för att kunna säkerställa att de elever de kommer att ansvara för får möjlighet att tillgodogöra sig alla kompetenser och färdigheter som omfattas av styrdokumenten.

Då detta i och med Skolverkets förslag om nationella strategier för skolväsendets digitalisering, samt förändringar i styrdokumenten som följd, ännu tydligare än tidigare kommer att omfatta digital kompetens, måste innehållet i lärarutbildningarna utvecklas och anpassas. I dag vittnar många skolledare om att de, när de anställer en ny pedagog, får börja med att fortbilda denne inom digital metodik, vilket inte är rimligt.

En skolutvecklingsprocess kommer inte till stånd utan effektiv, kunnig ledning och styrning genom hela beslutskedjan. Både forskning och beprövad erfarenhet har poängterat vikten av drivna och engagerade skolledare som ser digitalisering som ett självklart och integrerat inslag i skolutvecklingen. För att kunna leva upp till detta behöver it-strategisk kompetens och digitalt ledarskap vara tydliga inslag som genomsyrar rektorsutbildningarna.

SKL anser att rektorsprogrammets innehåll och målbeskrivningar måste ses över och anpassas till den allt mer digitala verksamhet rektorerna ska driva och ansvara för.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot