Publicerad: 11 december 2017

Undervisning och arbetssätt, skolutveckling

Lärarens undervisning och arbetssätt har avgörande betydelse för elevernas lärande och utveckling. I detta avsnitt lyfter vi fram behovet av tydliga mål, arbetssätt som leder till ökad måluppfyllelse samt verktyg till lärarna.

Dokumenterade erfarenheter av framgångsrika arbetssätt

 • I Lännersta förskola och skola integreras matematik i barnens lek
  På Lännersta skola inom Pysslingen vill man hitta matematikens röda tråd mellan förskolan och skolan, bland annat genom att integrera ämnet i leken och i de situationer barnen befinner sig i varje dag.
 • Learning study - forskarskola för lärare vid Jönköpings universitet
  Genom learning study kan lärare på vetenskaplig grund förbättra sin undervisning. Vid den nationella forskarskola för Learning Study i Jönköping studerar praktiserande lärare till licentiatexamen. Forskarskolan driver såväl den praktikutvecklande ämnesdidaktiska forskningen framåt samtidigt som deltagande lärare förbättrar sin egen undervisning.
 • Aneby – systematisk skolutveckling som gett effekt
  I Aneby har man arbetat systematiskt med årliga prioriteringar av förbättringsarbetet lokalt i förskolan, skolan och på fritidshemmet. Det valda området har varit fokus för det årets kompetensutveckling och har undersökts genom regelbundna kollegiala diskussioner och kollegialt lärande. Basen i arbetet är att nya moment i undervisningen prövas och förädlas successivt.

Dokumenterad erfarenhet av forskningsbaserade läromedel

 • Rekarnegymnasiet i Eskilstuna och det omvända klassrummet
  Eskilstuna kommun och Rekarnegymnasiets förstelärare i matematik, Mathias Andersson, har fått projektmedel från innovationsmyndigheten Vinnova. Mathias arbetar sedan ett drygt år med en ny pedagogisk metod som kallas det omvända klassrummet.
 • Sollentuna – Skriva sig till lärande (STL)
  Skriva sig till lärande (STL) är en modell för effektivt lärande för både elever och lärare som syftar till att låta den digitala tekniken fungera som hävstång för viktiga lärandefaktorer. STL-modellen har utvecklats och prövats i Sollentuna kommun under fem års tid och har visats sig leda till dokumenterat förbättrade elevresultat.
 • Stockholms forskningscirklar i bedömning och gensvar
  Stockholm stad bedrev under ett par år tillsammans med Stockholms universitet forskningscirklar dels i bedömning dels i gensvar.
  Forskningscirklarna byggde på lärarnas material och forskningslitteratur som diskuterades. Materialet förfinades och kunde användas av övriga lärare i cirkeln. Varje cirkel bestod av lärare från olika skolor.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot