Publicerad: 27 juni 2019

Förskola

Förskolan styrs av skollag och läroplan som beskriver värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

kulram_620x219

Barnen i förskolan ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt och utbildningen ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. I läroplanen anges vilket ansvar som vilar på förskollärare, arbetslag och förskolechef.

Förskolans läroplan, reviderad 2016

Regeringen har beslutat om enreviderad läroplan för förskolan som träder i kraft den 1 juli 2019, Lpfö 18.

Förskolans läroplan, reviderad 2018

Plats i förskola

Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att alla barn erbjuds plats. Det finns både kommunala och fristående förskolor. För fristående förskolor gäller huvudsakligen samma regler som för kommunala förskolor. Det är kommunen som godkänner och har tillsynsansvar över de fristående förskolorna i kommunen.

Förskola erbjuds till barn från ett års ålder i den omfattning som behövs utifrån föräldrars arbete eller studier, om barnet har ett eget behov av stöd i sin utveckling eller behov på grund av familjens situation.

Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Alla barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år (allmän förskola) erbjudas förskola under minst 525 timmar om året.

Allmänna råd

Allmänna råd är rekommendationer för hur huvudmän, förskolechefer, förskollärare och annan personal i förskolan kan eller bör verka för att uppfylla kraven i skollag och läroplan. De allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor.

Skolverket kom 2017 med nya allmänna råd med kommentarer om förskolan, Måluppfyllelse i förskolan.

Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

Broschyren Förskolan är till för ditt barn riktar sig i första hand till föräldrar och vårdnadshavare och handlar om förskolan och förskolans läroplan. Broschyren finns även att ladda ner eller beställa på flera olika språk.

Skolverkets broschyr Förskolan är till för ditt barn

Fakta och statistik om förskolan

Faktauppgifter och statistik om barngruppers storlek, personaltäthet och antal inskrivna barn i förskolan med mera, kan du hitta i Skolverkets databas.

Skolverkets databas med statistik

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot