Publicerad: 25 april 2019

Förskolans kompetensförsörjning

SKL stödjer kommunernas arbete med att säkra kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Detta sker genom att analysera utbildningskapaciteten när det gäller förskollärare och barnskötare och undersöka kompetensinsatser för medarbetare utan relevant utbildning.

SKL har inlett ett arbete för att stärka kommunerna i deras arbete med att säkra kompetensförsörjningen inom förskolan både på kort och lång sikt. En del handlar om att stärka barnskötaryrkets attraktivitet. Arbetet sker i nära samverkan med huvudmännen för förskolan, som är ansvariga både för förskolans verksamhet och rekrytering.

Handlingsplan för kompetensförsörjning i förskolan (PDF, nytt fönster)

Rekryteringsbehov

Mer än en halv miljon barn är inskrivna i förskolan. För att kunna bibehålla personaltätheten när allt fler barn deltar har kommunerna tvingats anställa allt fler som saknar relevant utbildning. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt många utbildade att tillgå. Bilden kompliceras ytterligare av att bristen fördelar sig mycket olika över landet.

Sett till det årliga rekryteringsbehovet av förskollärare i förhållande till lärosätenas utbildningskapacitet kan ett stort glapp konstateras. Med den kapacitet lärosätena har idag riskerar förskollärartätheten att fortsätta sjunka. Även fler barnskötare behöver utbildas. Här spelar både gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen en viktig roll.

Rekrytering av nyutbildade kommer ändå inte att vara tillräckligt för att möta kompetensbehoven. Det behövs även utvecklingsmöjligheter för redan anställda medarbetare – däribland vägar till fullgjord barnskötarutbildning för anställda utan utbildning för att arbeta med barn, samt vägar till förskollärarexamen för erfarna barnskötare.

SKL har skickat in en skrivelse till regeringen om behovet av fler vägar till förskollärarexamen, bland annat med ett konkret förslag om utvidgning av VAL, den statliga satsningen på vidareutbildning av lärare utan examen.

Skrivelse VAL för förskollärare (PDF, nytt fönster)

Lärande exempel

Runt om i landet pågår ett stort arbete för att möta förskolans kompetensbehov. Ta del av hur några kommuner har arbetat för att säkra sin kompetensförsörjning.

Lärande exempel på kompetensförsörjning inom förskolan

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare
  • Christin Granberg-Norberg
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot