Publicerad: 31 oktober 2018

Kvalitet och måluppfyllelse i förskolan

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas och barnens bästa ska vara utgångspunkt.

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen. Det finns både kommunala och enskilda huvudmän som ansvarar för utbildningen i förskolan.

Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet leds och samordnas av en förskolechef. Undervisningen i förskolan sker under ledning av en legitimerad förskollärare. I förskolans arbetslag ingår förutom legitimerad förskollärare även annan personal med utbildning och erfarenhet som främjar barnens utveckling och lärande. Här är utbildade barnskötare en viktig personalgrupp. I arbetslaget kan även bild-, drama- och musikpedagoger samt modersmålspedagoger ingå.

Läroplanens mål är riktade till verksamheten i förskolan, de är inte utformade som mål att uppnå för enskilda barn. Genom att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera
utbildningen samt analysera resultaten skapas förutsättningar för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet kan utvecklas i enlighet med läroplanens mål, så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

SKL har utvecklat verktyg för förskolechef och förvaltning, KARTA och LIKA, som stöd för att utveckla kvalitet, måluppfyllelse och digitalisering i förskolan.

KARTA, en lärande förskoleorganisation

LIKA, ett verktyg för att underlätta arbetet med digitaliseringen i förskolan

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare
  • Anna Tornberg
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot