Publicerad: 30 maj 2018

Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Unga som omfattas

Kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som:

  • fullföljt sin skolplikt (det vill säga grundskola eller grundsärskola) men inte genomför eller har fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
  • går introduktionsprogram

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Kommunens ansvar

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

  • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
  • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
  • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
  • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Skollagen

Skolverkets krav på dokumentation

Rapportera in uppgifter om ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret på SCB webbplats

Skolverkets allmänna råd och kommentarer angående kommunernas arbete med aktivitetsansvaret

Statens ansvar

Skolverket har gett Statistiska centralbyrån, SCB, i uppdrag att samla uppgifterna från kommunerna. Ett viktigt syfte med insamlingen är att få ökad nationell kunskap om de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret och de åtgärder som ungdomarna erbjuds. Insamling sker två gånger per år.

Hur insamlingen går till, Skolverket

SKL:s uppdrag

SKL är aktivt på olika sätt i frågan om kommunernas aktivitetsansvar, bland annat genom att:

  • ha deltagit i samråd med Skolverket vid utformning av register- och rapporteringsupplägg
  • ha deltagit i samråd om allmänna råd som Skolverket publicerade i januari 2016
  • verka för att påverka och underlätta kommunernas kartläggningsarbete.

Framhålla vikten av att aktivitetsansvaret kopplas till regeringens arbete inom den planerade 90-dagarsgarantin och överenskommelserna mellan kommun och arbetsförmedlingen.

Statistikuppgifter som kommunerna kan få tillgång till

Det finns nu möjlighet för de kommuner som vill att teckna avtal med Universitet- och högskolerådet (UHR) om att få tillgång till betygsdatabasen BEDA för att kunna få information om vilka unga som har avslutad gymnasieutbildning och alltså inte är aktuella för det kommunala aktivitetsansvaret. Detta för att underlätta arbetet med att ringa in de ungdomar som är aktuella. SKL har tillsammans med några medlemmar drivit att kommunerna ska få den möjligheten och i augusti 2015 kom förordningsförändringen till stånd.

UHR:s information om tillgång till betygsdatabasen BEDA

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot