Publicerad: 10 juni 2019

Utlysning av medel till skolor

Vill din skola ha stöd att tidigt förebygga kränkningar och våld? Nu utlyser SKL medel till kommunala skolhuvudmän som vill pröva metoden Mentors in Violence Prevention eller andra kunskapsbaserade metoder. Senast 30 september vill SKL ha din ansökan.

2019–2020 ger SKL ett särskilt stöd till skolhuvudmän som vill utveckla sitt förebyggande arbete mot kränkningar, hot, trakasserier och andra former av våld. Satsningen finansieras av regeringen. Medlen omfattar upp till 200 000 kronor per skolhuvudman och kan användas för att bekosta till exempel utbildning och handledning till skolpersonal på en eller två skolor.

Utlysningen riktar sig främst till grund- och gymnasieskola, men även förskolor kan ansöka. Sökande kan välja att pröva metoden Mentors in Violence Prevention eller föreslå någon annan kunskapsbaserad metod. Metoder som riktar sig till alla på skolan och som har ett tydligt jämställdhetsfokus prioriteras.

Metoder du kan söka medel för

Trygghet, studiero och mänskliga rättigheter

Att driva ett förebyggande arbete som riktar sig till alla på skolan har flera fördelar. Du kan ge elever och skolpersonal verktyg att stoppa pågående kränkningar och våld, men också skapa ett klimat som förhindrar att våld alls utövas. Samtidigt kan du öka tryggheten och ge goda förutsättningar för studiero, lärande och skolresultat. Du påverkar även normer och värderingar om mänskliga rättigheter och relationer som eleverna bär med sig i vuxenlivet.

Med kunskapsbaserade metoder som bygger på forskning om risk- och skyddsfaktorer kan det förebyggande arbetet i skolan nå större effekt. Metoder som är tydligt beskrivna, i exempelvis manualer, kan göra arbetet mer systematiskt och uppföljningsbart.

Anmäl intresse att ansöka

För att ansöka om medlen behöver du först anmäla intresse. Intresseanmälan är inte bindande och kan göras av dig som är rektor eller chef i kommunförvaltningen.

Anmäl intresse

När du har anmält intresse får du ett ansökningsformulär per e-post. Ansökningsformuläret skickas ut från mitten av juni. Ansökan ska vara SKL tillhanda senast 30 september 2019 och vara undertecknad av förvaltningschef eller motsvarande.

Frågor och svar om utlysningen

Varför utlyser SKL medel?

Utlysningen är en del av SKL:s kvinnofridssatsning som genomförs efter överenskommelse med regeringen 2018-2020. Ett av satsningens mål är att förbättra förutsättningarna för skolhuvudmännens våldsförebyggande arbete i förskola och skola på ett sätt som bidrar till ökad jämställdhet.

SKL:s kvinnofridssatsning

Vad får medlen användas till?

Medlen ska användas för att införa och pröva en kunskapsbaserad metod för att förebygga kränkningar, hot, trakasserier och våld i en till två skolor.

Medlen är avsedda främst för att täcka kostnader för utbildning och handledning av skolpersonal i metoden. Detta kan utföras av till exempel en metodförvaltare eller en annan part som erbjuder utbildning och handledning i metoden. En del av medlen får även användas till egna personalkostnader för införandet av metoden.

Vilka kunskapsbaserade metoder kan jag söka medel för?

För att få medel måste den metod du valt vara kunskapsbaserad, utvärderad och tydligt dokumenterad i till exempel en manual.

Metoder som riktar sig till alla på en skola och som har ett tydligt jämställdhetsfokus prioriteras.

Med en kunskapsbaserad metod menas här en metod som bygger på forskning om risk- och skyddsfaktorer för kränkningar och våld. Med en utvärderad metod menas en metod som har utvärderats vetenskapligt av forskare vid ett lärosäte.

Ett exempel på en metod som uppfyller dessa kriterier är programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). MVP förvaltas av riksorganisationen Män för Jämställdhet, och är en relativt ny metod i Sverige. Den används i dagsläget vid drygt 30 grundskolor (årskurs 7-9) och gymnasieskolor.

Mentors in Violence Prevention, Män för jämställdhet

Vem kan söka medel?

Utlysningen riktar sig till kommunala skolhuvudmän och avser främst grundskolan och gymnasieskolan. Kunskapsbaserade metoder för att förebygga våld i skolan är som regel riktade till äldre elever. I denna utlysning välkomnas dock även ansökningar gällande förskolan.

Intresseanmälan kan göras av rektor eller chef i kommunförvaltningen. Ansökan ska skrivas under av förvaltningschef eller motsvarande.

Hur ansöker jag?

För att ansöka måste du först göra en intresseanmälan.

Anmäl intresse

När du har gjort en intresseanmälan skickas ett ansökningsformulär till dig. Ansökningsformuläret skickas ut från mitten av juni.

I formuläret ska du bland annat fylla i uppgifter om

  • den kunskapsbaserade metod du har valt
  • förutsättningar för implementering på din skola
  • hur din skola arbetar mot kränkande behandling idag.

Ansökan ska vara undertecknad av förvaltningschef eller motsvarande och ska vara inkommen till SKL senast 30 september 2019. Du får mer information om hur ansökan går till när ansökningsformuläret skickas till dig.

Hur många skolhuvudmän kan få medel?

Ett 30-tal skolhuvudmän kan få medel.

Tidigare har SKL aviserat att sju till åtta skolhuvudmän kan få medel. Att SKL nu kan ge utvecklingsmedel till fler, beror på att regeringen beviljat SKL:s ansökan om ytterligare medel för våldsförebyggande arbete i skolan inom ramen för SKL:s kvinnofridssatsning.

När får jag svar på ansökan?

Beslut om vilka skolhuvudmän som tilldelas medel meddelas i oktober 2019.

När betalas medlen ut?

Medlen kan rekvireras under november 2019. Utbetalning sker samma månad.

Under vilken tidsperiod kan medlen användas?

Införandet av den kunskapsbaserade metoden ska påbörjas senast under 2020.

Vilket stöd kan SKL ge under implementeringen?

De skolhuvudmän som tilldelats medel har möjlighet att delta i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsstöd. Nätverket drivs av SKL och ett första möte hålls senhösten 2019.

Behöver jag rapportera till SKL?

I februari 2020 ska en projektplan som beskriver införandet av metoden skickas till SKL. Projektplanen ska följa en mall som tillhandahålls av SKL.

I december 2020 ska en redogörelse för hur arbetet har fortskridit skickas till SKL. Redogörelsen ska följa en mall som tillhandahålls av SKL, och inkludera en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts. Medel som inte använts i enlighet med riktlinjerna i tilldelningen ska återbetalas.

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare
  • Klas Hyllander
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot