Publicerad: 6 september 2017

Nyanlända barn och elever

Det krävs olika typer av insatser från skolan för att ge nyanlända elever möjligheter att fullfölja både grundskole- och gymnasieutbildning.

Bild på lärare och elev

Andelen nyanlända elever i den svenska skolan varierar mycket mellan skolor och kommuner. Elevernas skolbakgrund och förkunskaper i svenska skiljer sig också åt betydligt.

Ökad andel nyanlända elever

Under 2014 och 2015 ökade de flesta kommuner sitt mottagande av asylsökande. En stor grupp var ensamkommande barn och många var i gymnasieålder. Migrationsverket reviderar regelbundet sin statistik över antalet asylsökande och ensamkommande barn.

Migrationsverket

Om utbildning för nyanlända elever

För elever som anländer till Sverige efter ordinarie skolstart är det generellt svårare att nå skolans kunskapskrav än för de som är födda i Sverige. Kommuners och skolors mottagande, organisation och arbetssätt har stor betydelse för nyanlända elevers utveckling och lärande. En rad framgångsfaktorer har identifierats av bland andra OECD, skolmyndigheter och forskare.

Öppna jämförelser – Grundskola 2016 och Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 berättar om dessa framgångsfaktorer och ger exempel på hur kommuner arbetar med utbildning för nyanlända elever.

Nya regler om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Den 1 juni 2017 trädde nya regler i kraft om uppehållstillstånd för vissa ungdomar som studerar på gymnasienivå. Migrationsverket kommer att pröva frågor om uppehållstillstånd enligt de nya reglerna. SKL presenterar gör här ett försök att dels, utifrån lagtext och förarbeten klargöra vilka som omfattas av de nya reglerna, dels svara på andra vanligt förekommande frågor.

Frågor och svar om de nya reglerna

Migrationsverket presenterar också frågor och svar på sin webbplats angående de nya reglerna.

Migrationsverket - Frågor och svar om gymnasielagen

Fjärrundervisning och studiehandledning på modersmål

Tillgången till modersmålslärare och studiehandledare i modersmål varierar mellan kommuner. Sedan den 1 augusti 2016 kan skolhuvudmän avtala med varandra om fjärrundervisning i modersmål på entreprenad. Det finns också möjlighet att avtala om studiehandledning på modersmål i interaktiv med informations- och kommunikationsteknik där eleven och studiehandledaren är åtskilda i rum men inte i tid.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot