Publicerad: 10 oktober 2018

Nyanlända barn och elever

Det krävs olika typer av insatser från skolan för att ge nyanlända elever möjligheter att fullfölja både grundskole- och gymnasieutbildning.

Bild på lärare och elev

Andelen nyanlända elever i den svenska skolan varierar mycket mellan skolor och kommuner. Elevernas skolbakgrund och förkunskaper i svenska skiljer sig också åt betydligt.

Ökad andel nyanlända elever

Under 2014 och 2015 ökade de flesta kommuner sitt mottagande av asylsökande. En stor grupp var ensamkommande barn och många var i gymnasieålder. Sedan dess harmottagandet förändrats betydligt. Migrationsverket reviderar regelbundet sin statistik över antalet asylsökande och ensamkommande barn.

Migrationsverket

Om utbildning för nyanlända elever

För elever som anländer till Sverige efter ordinarie skolstart är det generellt svårare att nå skolans kunskapskrav än för de som är födda i Sverige. Kommuners och skolors mottagande, organisation och arbetssätt har stor betydelse för nyanlända elevers utveckling och lärande. En rad framgångsfaktorer har identifierats av bland andra OECD, skolmyndigheter och forskare.

Öppna jämförelser – Grundskola 2016 och Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 har nyanlända elever somtema, där kan man läsa om framgångsfaktorer och exempel på hur kommuner arbetar med utbildning för nyanlända elever.

Nya regler om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Riksdagen fattade beslut om de nya reglerna den 7 juni 2018. De ungdomar som omfattas av reglerna har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd vid ett tillfälle och ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september 2018. Uppehållstillståndet är 13 månader långt, därefter kan ungdomarna söka förlängt tillstånd. Migrationsverket ansvarar för att pröva frågan om uppehållstillstånd.

Nya regler för uppehållstillstånd

Fjärrundervisning och studiehandledning på modersmål

Tillgången till modersmålslärare och studiehandledare i modersmål varierar mellan kommuner. Sedan den 1 augusti 2016 kan skolhuvudmän avtala med varandra om fjärrundervisning i modersmål på entreprenad. Det finns också möjlighet att avtala om studiehandledning på modersmål i interaktiv med informations- och kommunikationsteknik där eleven och studiehandledaren är åtskilda i rum men inte i tid.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot