Publicerad: 10 oktober 2018

Mottagning av nyanlända elever Uppvidinge kommun

Uppvidinge är en kommun i Kronobergs län i Småland med cirka 9 300 invånare. I kommunen finns det grundskolor på fem orter. Det senaste året har antalet nyanlända personer ökat avsevärt i kommunen och vår organisation i skolan har genomgått en stor förändring.

Kommunen har anställt studiehandledare och modersmålslärare som har hela kommunen som arbetsfält. Studiehandledarna arbetar tillsammans med undervisande lärare både under ordinarie lektion, innan och efter lektioner. Studiehandledningen kan ske både enskilt och i grupp.

Åsedaskolan

Åsedaskolan är en F-9 skola med ca 480 elever. Utav dessa elever är ca 80 elever nyanlända i Sverige och går under den första tiden i en av våra förberedelseklasser. Efter ett par månader slussas eleven successivt ut i vanlig klass, för att så småningom bli helt integrerad i klassen.

Ibland förekommer det att någon elev går direkt till vanlig klass beroende på tidigare skolgång, språk eller andra förutsättningar. Varje elevs integreringsplan sker utifrån dess behov och förutsättningar. Som regel ligger maxtiden på att vara inskriven i förberedelseklassen på cirka ett år.

För närvarande har Åsedaskolan tre förberedelseklasser. Den första gruppen fokuserar i huvudsak på alfabetisering, läsinlärning, ordinlärning och grundläggande matematik. De två andra grupperna är fortsättningsgrupper där eleverna placeras utifrån sin ålder och undervisas i skolans samtliga ämnen. Organisationen är flexibel så tillvida att om det är färre elever så sammanslås grupper eller utökas till ytterligare grupper. Under de första månaderna i förberedelseklassen görs även en kartläggning av elevens kunskaper innan de integreras i vanlig klass.

När en elev ska integreras i vanlig klass skrivs en integreringsplan där ansvarsområde fastslås och ett uppföljningsmöte bokas för att följa upp hur integreringen i klassen går för eleven. Samarbetet med de integrerade elevernas lärare är viktig för att den fortsatta integreringen ska ske på bästa möjliga sätt för eleven.

Alstermoskolan

Alstermoskolan är en F-6 skola med cirka 150 elever. Ungefär 70 av dessa elever är nyanlända eller har annat modersmål än svenska.

När det börjar nya elever på Alstermoskolan börjar de i Förberedelsegrupp där eleven går i cirka 2 veckor. Under dessa veckor görs bland annat en kartläggning av elevens kunskaper och tidigare studieerfarenheter. Eleven får även ta del av och lära sig skolans rutiner, regler och värdegrund etc.

När introduktionsperioden i FBG är över får eleven en klassplacering utifrån ålder och kunskap. Elevens klassplacering görs i princip alltid åldersadekvat. På alla lektioner finns två pedagoger för att alla elevers behov ska tillgodoses. Alstermoskolan har också som målsättning att elever som har behov ska få studiehandledning på deras starkaste språk.

På mellanstadiet har de parallell lagt all svensk- och matematikundervisning för att på bästa sätt ge eleven undervisning där eleven befinner sig genom att dela i olika grupper. Även på lågstadiet delas klasserna i olika grupper vid olika tillfällen för att så gott det går möta eleven där de befinner sig.

Läs vidare

Kontakt

Åsedaskolan:
Caj Stigson
Rektor
0474-471 04
caj.stigson@uppvidinge.se

Helena Baardh
Lärare och samordnare
0474-474 18
helena.baardh@uppvidinge.se

Älghult och Alstermoskolan:
Rolf Bonnevier
Rektor
0481-474 14
rolf.bonnevier@uppvidinge.se

Frida Karlsson
Lärare och samordnare
073-435 63 77
frida.karlsson@uppvidinge.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot