Publicerad: 11 oktober 2018

SKL tycker: Skola

Den svenska skolan är bättre än vad den allmänna debatten ofta ger sken av. Samtidigt finns utmaningar och elevernas resultat behöver förbättras. SKL menar att det krävs vissa systemförändringar för att nå dit.

Dessa förändringar handlar inte om ökad centralisering eller förändring av huvudmannaskap. Istället behövs bättre styrning, gemensamt ansvarstagande och långsiktighet. Vissa ändringar i regelverk och förutsättningar krävs. Här kan du läsa om dessa. Samtidigt finns det mycket som huvudmän och skolor kan börja arbeta med här och nu genom att ta vara på den kunskap och erfarenhet som finns om framgångsrik skolutveckling.

Många kommuner och skolor fokuserar redan idag på att utveckla lärarrollen och på att stärka skolans styrning och ledning. Mycket tyder på att ett ökat samarbete inom skolan och mellan skolan, förvaltning och politiken är nyckeln till en bättre skola och bättre resultat. Detta är också utgångspunkter för SKL:s satsningar inom skolområdet.

För att stärka elevers och lärares förutsättningar behöver Sveriges skolutveckling ta ytterligare fart. För att det ska ske behövs framför allt tre saker: bra lärare, bra ledarskap och bra samarbete. Här lyfter vi fram några centrala frågor.

Bra lärare

Lärares undervisning och arbetssätt har avgörande betydelse för elevernas resultat. Sverige står inför ett stort rekryteringsbehov av lärare samtidigt som vi behöver stärka kompetensen i den befintliga verksamheten.

 • Som arbetsgivare kan huvudmännen påverka arbetsmiljö, kompetensutveckling och lön. Lärare ska få vara just lärare och också tillåtas växa i yrket. Förstelärare och lektorer kan bidra till att lyfta lärarnas samlade kompetens.
 • De arbetssätt som forskning och erfarenhet visar främjar elevernas lärande behöver stärkas. Det gäller både i klassrummet och i lärarnas arbete tillsammans med sina kollegor. Huvudmän och rektorer skapar förutsättningar för detta.
  • Elever och lärare ska må bra och utvecklas. Alla skolor behöver arbeta med värdegrundsfrågor för att skapa bra relationer, arbetsro och trygghet.

Bra ledarskap

Ledarskapet har betydelse på alla nivåer; från klassrummet till politiken. Det finns idag brister i styrkedjan. Det gäller såväl styrningen från nationell nivå till huvudmannen som från huvudmannanivå till förskolor och skolor. Samtidigt finns exempel på goda erfarenheter från olika utvecklingsarbeten, till exempel SKL PISA 2015.

 • Det behövs ökad tillit mellan profession, huvudmän och stat. Rollfördelningen bör vara tydlig och det behöver finnas respekt och kunskap för varandras uppdrag.
 • En framgångsfaktor är engagerade lokala politiker som arbetar för att nå de nationella kunskapskraven för skolan och som tillsammans med sin skolförvaltning följer upp, analyserar och vidtar åtgärder.
 • Rektor och förskolechef har en central roll för att utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat och förutsättningar för lärare. Huvudmän och rektorer kan förändra sin organisation för att stödja rektors ledarskap exempelvis genom att ledningsansvaret delas av flera.
 • Kommunerna lägger cirka 40 procent av sin budget på skola och förskola. Sverige ligger i OECD:s toppskikt både vad gäller resurser och lärartäthet. Huvudmän och rektorer som gör aktiva och medvetna prioriteringar av sin resursfördelning utifrån behov och utifrån ett långsiktigt perspektiv bidrar till att resurser används på ett effektivt sätt.

Bra samarbete

Staten och huvudmännen behöver ett närmare och konkret samarbete, liksom lärarkåren och ledningen. Och inom lärarkåren. Här lyfter vi fram några perspektiv.

 • Statens stöd till huvudmännen i form av statsbidrag, kompetensutveckling, stödmaterial och så vidare behöver bli mer flexibelt, långsiktigt och anpassas till lokala behov. Före det krävs nära samarbete och dialog.
 • Samarbetet inom kommuner, mellan den politiska ledningen, förvaltningen, rektorer och lärare behöver bli bättre. Alla nivåer behöver vara delaktiga, till exempel i analysen inför beslut om olika insatser.
 • Väl fungerande samarbete mellan skolan, elevhälsan, fritidshemmet och andra förvaltningar är centralt för att främja elevernas lärande och utveckling.
 • Huvudmän och skolor behöver ge förutsättningar för ett kollegialt lärande och samarbete mellan lärare.

Informationsansvarig

 • Maria Caryll
  SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot