Publicerad: 11 oktober 2018

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid (1 kap. 3 § skollagen). Det ska finnas en handledare närvarande i den lokal där eleven befinner sig. (5 a kap skolförordningen)

Idag är fjärrundervisning inom den egna organisationen tillåten i följande ämnen:

 • moderna språk
 • modersmål
 • samiska i sameskolan
 • teckenspråk samt studiehandledning på modersmålet
 • integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Fjärrundervisning på entreprenad

Svårigheten att rekrytera lärare gör att inte enbart möjligheterna till fjärrundervisning i fler ämnen utan också undervisning på entreprenad måste utökas.

Skolhuvudmän kan sedan den 1 juli 2015 avtala med staten om fjärrundervisning på entreprenad i teckenspråk, samiska och integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Sedan den 1 augusti 2016 kan skolhuvudmän sluta avtal med varandra om såväl när- som fjärrundervisning på entreprenad i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Fjärrundervisning är enbart tillåtet när huvudmannen inte har lyckats rekrytera en lämplig studiehandledare/modersmålslärare eller om det är färre än fem elever som vill läsa det aktuella språket som modersmål.

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning SOU 2017:44 (PDF, nytt fönster)

I maj 2017 lämnade Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad sitt slutbetänkande.

SKL:s remissyttrande (PDF, nytt fönster)

SKL vill i flera avseenden öka möjligheterna till fjärrundervisning mer än utredningen föreslår.

SKL anser att:

 • fjärrundervisning bör tillåtas i alla årskurser
 • huvudmannen bör få avgöra i vilka ämnen fjärrundervisning ska få användas
 • fjärrundervisning även bör tillåtas utifrån elevens eget behov.

Informationsansvarig

 • Åsa Ernestam
  Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot