Publicerad: 5 juli 2018

Framgångsfaktorer i arbetet med att förhindra studieavbrott

Orsaken till att unga tjejer och killar inte börjar eller fullföljer sina gymnasiestudier skiljer sig åt. Men det är ofta en kombination av individuella och strukturella faktorer.

Grunden för att på ett bra sätt stötta ungdomar till att fullfölja sin utbildning har i Plug In visat sig vara ett individcentrerat  arbetssätt där elevens helhetsbeov beaktas. Bland annat lyfts relationer till lärare och andra vuxna i skolan fram som en avgörande faktor för elever med svag skolanknytning.

Genom djupstudier i tio av Plug In:s projektverkstäder har fem tydliga framgångsfaktorer för att motverka studieavbrott identifierats.  Det är dessa framgångsfaktorer som Plug In 2.0 nu jobbar vidare med.

Individcentrerat arbetssätt

Djupstudierna visar att själva grunden för att lyckas stötta elever i riskzonen för studieavbrott till att fullfölja sin utbildning är ett individcentrerat arbetssätt där man beaktar elevens helhetsbehov. Det handlar om att utifrån ett brett perspektiv utreda vad som hindrar elever från att komma till skolan, delta i undervisningen och lyckas med sina studier samt att beakta behov som även sträcker sig utanför ett pedagogiskt stöd.

Koll och uppföljning

Skolor måste systematiskt arbeta med uppföljning. Det handlar om att kartlägga och följa upp elevers närvaro frånvaro och akademisk progression för att tidigt kunna identifiera elever som riskerar att hoppa av sina studier.

Bemötande

Positiva relationer till lärare och andra vuxna i skolan är extra viktigt för elever med svag skolanknytning. Det är av stor vikt att eleverna blir sedda och uppmärksammade som individer.

Flexibilitet

Elever har olika förutsättningar och behov. Många ungdomar i Plug In:s målgrupp har en historik av låga resultat, låg närvaro och "skolmisslyckanden" bakom sig. För att nå dessa ungdomar behöver man tänka fritt och mindre traditionsbundet.  Flera av de medverkande verksamheterna i Plug In har fokuserat på att hitta lösningar i form av flexibel studietakt, blockläsning och nya metoder för att kartlägga och söka upp ungdomar i KAA.

Samverkan

Elever som redan har avbrutit sina studier eller befinner sig i riskzon för studieavbrott befinner sig ofta i komplexa situationer och behöver stöd från flera olika professioner och instanser i samhället. För den enskilde individen kan kontaktytorna upplevas svåra att överblicka och det kan kännas oklart med vem, hur och varför olika kontakter ska tas. Genom tydlig samverkan, inom skolan såväl som utanför, kan antalet kontakter reduceras och individens ramar sättas i fokus, snarare än organisationernas. I Plug In har mycket arbete lagts på system för att dela information och samordna insatser.

Det går att minska studieavbrotten på gymnasiet - intervju med Anna Liljeström på PlugInnvation

Framgångsfaktorerna på PlugInnovation.se

Sammanfattande exempel av de genomförda djupstudierna i Plug In

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot