Publicerad: 27 maj 2019

Styrning och ledning: Matematik

Fokus i SKL:s nya pilotprojekt Styrning och ledning: Matematik är att stödja huvudmännen att utveckla egen styrning och ledning genom att stärka den egna styrkedjan.

En genomtänkt styrning och ledning är centralt för att skapa förutsättningar och långsiktighet i ett utvecklingsarbete. En bärande tanke med satsningen är därför att alla fyra ledningsnivåer i kommunen involveras i ett aktivt förbättringsarbete: politisk ledning, förvaltningsledning, rektorer och lärare, samt att deltagande kommuner ska samarbeta och lära av varandras utvecklingsarbeten.

Styrning och ledning matematik är en direkt fortsättning på SKL:s fyraåriga satsning Matematik PISA 2015, där hela 86 av landets 290 kommuner arbetade med att förbättra matematikresultaten i sina grundskolor. En av de stora slutsatserna var här insikten om att ämneskunskaperna varierar kraftigt bland de behöriga lärarna som undervisar i årskurs 1-3, och så även kunskapen om hur lärande och undervisningen i matematik organiseras för de yngsta eleverna.

Målsättning och syfte

Styrning och ledning matematik har som målsättning att utifrån vetenskaplig grund förbättra matematikundervisningen för i eleverna i årskurs f-3. Arbetet är inriktat på styrning och ledning, undervisning och kompetensutveckling för lärare.

Arbetet går ut på att genomföra en undervisningsmodell för taluppfattning som Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) har utarbetat. För att styra och hålla fast förändringarna tillämpas arbetsmodellen med arbetande nätverk där alla fyra beslutsnivåer deltar och prövar den egna styrningen och ledningen.

Den kompetensutveckling som erbjuds syftar till att göra lärarna skickliga i att undervisa enligt NCM:s modell. Kompetensutvecklingen kan ses som vidareutveckling av den modell som användes i matematiklyftet, med ett strukturerat kollegialt lärande som grund.

Satsningens fokus

Styrning och ledning: Matematik har som övergripande mål att

  • genomföra NCM:s undervisningsmodell och kompetensutveckling för lärare i årskurs f-3
  • förbättra matematikundervisningen i de lägre årskurserna
  • förbättra den lokala styrkedjans funktionalitet med avseende på gemensam ledning, gemensamma rutiner och gemensamma värderingar.

Delta i Styrning och ledning: Matematik

Inbjudan att delta i en fortsatt matematiksatsning för grundskolan (PDF, nytt fönster)

Anmälningsblankett (PDF, nytt fönster)

Villkor för deltagande (PDF, nytt fönster)

Utgångspunkter för satsningen

Filmen berättar om bakgrund, arbetssätt och utgångspunkter för satsningen på styrning och ledning. Den tar också upp målsättningar samt berättar om arbetsmodellen med arbetande kommunnätverk.

Filmen beskriver de vetenskapliga utgångspunkterna samt den tankemodell som ligger till grund för undervisnings- och kompetensutvecklingsmodellen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare
  • Karina Pettersson Hedman
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot