Publicerad: 9 oktober 2019

Uppdrag fullföljd utbildning

Syftet är att möjliggöra och leda mot ett mer sammanhållet och hållbart nationellt arbete för en ökad andel fullföljda gymnasiestudier.

Uppdrag fullföljd utbildning arbetar med studieavbrottsfrågan ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Det innebär att det krävs involvering av en rad sakområden, ett urval av både generella och individanpassade insatser och ett samarbete med olika professioner som tillsammans arbetar för att fler fullföljer sina studier. Grundläggande för arbetet är en medvetenhet om och aktivt arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering.

Utvecklingsprogram med fokus på förebyggande arbete

För att stötta lokal och regional utveckling erbjuder SKL ett utvecklingsprogram med fokus på förebyggande arbete för huvudmän och deras verksamheter. Deltagarna får ta del av kunskap och ges stöd i att utveckla den egna verksamheten.

Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning

Bygger på erfarenheter från Plug In

Tack vare de utvecklingssatsningar som gjorts inom ramen för Plug In-projektet och andra projektinitiativ runt om i landet kring fullföljd grund- och gymnasieskola finns idag både beprövad erfarenhet och exempel på verksamma arbetssätt för framgångsrikt arbete samlat på SKL.

Plug In-projektet

Det finns även erfarenheter från Plug In som sträcker sig utanför sakfrågan om studieavbrott. Den struktur med samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå som karaktäriserat projektet bedöms i rapporten nedan vara viktig för frågans fortsatta utveckling och förankring i regioner och kommuner.

Samverkan med regional nivå inom området studieavbrott och fullföljda studier (PDF, nytt fönster)

Transnationellt arbete

Uppdrag fullföljd utbildning stödjer kunskaps- och erfarenhetsutbyte på alla nivåer och bidrar till att påverka utvecklingen inom EU. På transnationell nivå sker mycket av arbetet genom School to Work.

Transnationellt arbete i School to Work

Pågående projekt

Inom ramen för Uppdrag fullföljd utbildning bedrivs ett antal längre projekt. Dessa bedrivs både tillsammans med regioner och/eller huvudmän och i egen regi. Under 2019 är detta pågående projekt och processer:

IMprove, ett ESF-finansierat projekt med fokus på att förkorta tiden på gymnasieskolans introduktionsprogram för målgruppen som kommit sent till Sverige

Yrk In, ett ESF-projekt med fokus på att fler elever ska bli behöriga till samt fullfölja gymnasieskolans yrkesprogram

0-24: Nordiska ministerrådet har tagit initiativ till ett treårigt projekt om tvärsektoriellt samarbete för utsatta barn och unga mellan 0 och 24 år. Sverige deltar i projektet med verksamheter från Plug In.

Uppdrag fullföljd utbildning presenterades i en webbsändning maj 2019.

Text

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot