Publicerad: 22 februari 2019

Det går att minska studieavbrotten

Sedan 2012 har SKL drivit projektet Plug In tillsammans med åtta regioner. Ett 70-tal kommuner som ingått i projektet har bedrivit målmedvetet utvecklingsarbete för att ge fler ungdomar bättre möjligheter att slutföra sina studier.

Illustration av ungdomar i grupp

Nästan en femtedel av eleverna som går ut nian saknar behörighet till gymnasiet. Omkring en tredjedel av gymnasieleverna fullföljer inte sina studier.

En gymnasieexamen är inte bara viktig för att initialt komma in på arbetsmarknaden. Studier visar att individer utan fullföljd gymnasieutbildning även löper ökad risk för återkommande perioder av arbetslöshet senare i livet – och i förlängningen risk för utanförskap.

Framgångsfaktorer

Under den första perioden av projektet Plug In (2012-2015) identifierades en rad framgångsfaktorer i arbetet med att motverka studieavbrott.

Framgångsfaktorer i arbetet med att förhindra studieavbrott

Regioner i Plug In 2.0

Viktigt med förbyggande arbete

Utifrån de fallstudier som gjorts i den andra delen av projektet har det blivit tydligt att ett effektivt förebyggande arbete kräver insatser på flera nivåer, både på individnivå, såsom att identifiera riskfaktorer, följa upp viktiga indikatorer och snabbt vidta åtgärder. Men också generella insatser, som att arbeta med trygghet, inkludering och positiva relationer mellan elever och skolpersonal.

Tre nivåer av förbyggande arbete i Plug In

Transnationellt arbete

Plug In 2.0 arbetar transnationellt genom ”School to Work” och utvecklar samarbetet kring studieavbrottsfrågan i Östersjöregionen.

School to Work

Nya satsningar på Introduktionsprogrammen

Yrk In

SKL:s projekt Yrk In är en ESF-finansierad satsning som ska öka intresset för gymnasieskolans yrkesprogram. Syftet är också att underlätta ungas etablering i arbetslivet, genom förbättrad yrkesutbildning.

Yrk In - stärker kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad

IM-prove

IM-prove är en ny SKL-satsning med fokus på språkintroduktion. Även den ESF-finansierad. Projektet beräknas starta i juni 2019.  Det övergripande målet är att fler elever som kommer sent in i det svenska skolsystemet ska fullfölja sina studier och i förlängningen komma ut i arbetslivet.

Projektet ska ta fram användbara och effektiva modeller som underlättar för unga nyanlända att komma vidare från språkintroduktionen till vidare studier. Det handlar om modeller för att tillgängliggöra gymnasieskolans organisation och skapa mer sammanhållna studievägar som ger positiva effekter för både kvinnor och män.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare
  • Johanna Kreicbergs
    Administratör
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot