Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

De fristående skolorna betalar idag ingen hyra utan får använda kommunens lokaler fritt. De får inget lokalbidrag men slipper i gengäld att betala lokalkostnader. Innebär de nya reglerna att kommunen måste ta ut en hyreskostnad?

Det finns inget i skollagen som reglerar hur kommunen beräknar hyresnivån eller som säger att kommunen måste ta ut en hyra. Med utgångspunkt
från kommunallagen kan dock fri tillgång till en lokal betraktas som ett stöd till en enskild anordnare och det bör kommunen inte ge.

Om en kommun upplåter en gratis lokal bör det kunna jämställas med att ge ersättning med faktisk lokalkostnad. Då går det emot skollagens regler att ersättningen för lokalkostnader ska grunda sig på kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn eller elev i motsvarande verksamhet.

Ur ett antal perspektiv är det bättre att kommunen tar ut en hyra och betalar ut ett lokalbidrag. Det innebär att vissa enskilda anordnare kan få ett sammanlagt lokalbidrag som är högre än den faktiska lokalkostnaden medan andra kan få ett lägre bidrag.

Förutom ovanstående argument för att betala ut lokalbidrag och debitera hyra finns ytterligare skäl för detta. Eftersom administration och momskompensation beräknas med hjälp av schabloner blir dessa belopp inte korrekt beräknade om lokalkostnaderna inte ingår i bidragsbeloppen.

Ersättningen för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn eller elev i motsvarande verksamhet eller skolform. Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader motsvara en fristående skolas faktiska kostnad förutsatt att kostnaden är skälig. Det förutsätter att den fristående skolan har en faktisk lokalkostnad.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot