Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

I propositionen står det att bidraget inte får minskas om den enskilda huvudmannen tar ut en lägre avgift på grund av arbetsinsatser från föräldrarna. Innebär det att inget avdrag får göras överhuvudtaget?

Enligt propositionen 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar, kan en enskild huvudman tillämpa en lägre taxa än maxtaxan och detta ska inte påverka bidraget negativt. Samtidigt anges det att även om den enskilde tar ut lägre avgift ska bidraget bestämmas på samma grunder som kommunen tillämpar vid resursfördelningen till de egna verksamheterna. Vi tolkar detta som att kommunen har rätt att göra avdrag motsvarande kommunens genomsnittliga avgiftsintäkt. Däremot får man inte göra extra avdrag för enheter som valt en lägre taxa. Skulle kommunen inte göra avdrag för genomsnittliga avgiftsintäkter skulle det innebära att enskilda förskolor och fritidshem skulle få full kompensation från kommunen motsvarande de lägre avgifterna. Då skulle föräldrar som väljer enskilda anordnare gynnas jämfört med dem som väljer kommunal anordnare.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot