Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

När kan kommunens genomsnittliga lokalkostnader anses vara orimliga jämfört med en fristående skolas lokalkostnader?

Det är nog först efter rättsliga prövningar som det kan finnas riktlinjer för vad som är orimligt. De exempel som nämns i propositionen (2008/09:171) kan tills vidare vara vägledande. Det kan till exempel vara om en liten kommun har ett fåtal skolor, vilka har renoverats till hög kostnad och/eller är nybyggda och därmed har höga lokalkostnader. Det kan också vara det motsatta förhållandet då en liten kommun med få skolor har låga kostnader på grund av låg standard och eftersatt underhåll. Ett annat exempel är en till ytan stor kommun med stora geografiska skillnader i lokalkostnader mellan skolor i glesbygd respektive tätort, där den genomsnittliga kostnaden inte är representativ för den ort där den fristående skolan är belägen.

Genom ett tillägg i förordningen 4 kap 7 § har det tillkommit ett skäl till att frångå kommunens genomsnittliga lokalkostnad. Vid skälighetsprövningen ska hänsyn tas till intresset av att skolor och verksamheter ska kunna etableras. Det är möjligt för kommunen att ersätta nyetablerad verksamhet för mer än den genomsnittliga lokalkostnaden. Beloppet bör dock inte överstiga de faktiska kostnaderna. Förbundet bedömer att undantaget öppnar för olika lösningar. Någon kommun väljer kanske ersättning för faktiska lokalkostnader medan en annan kommun inför ett fastställt extra lokalbidrag för nybyggda lokaler. Vissa kommuner väljer kanske att tidsbegränsa den faktiska ersättningen eller det extra lokalbidraget till att bara gälla under en uppbyggnadsperiod. Eftersom lösningarna kan se olika ut bedömer vi att det är viktigt att kommunen fastställer principer för vilka nyetableringar som kan få en högre ersättning, hur stor ersättningen ska vara och under lång tid som den extra ersättningen kommer att gälla. Därmed får den enskilde anordnaren tydliga planeringsförutsättningar. 

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot