Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Vad är finansieringsprincipen?

Finansieringsprincipen innebär att när staten genom exempelvis ny lagstiftning ger kommunerna nya eller utökade uppgifter så ska kommunerna erhålla ekonomisk kompensation för det. Det sker genom att staten höjer de generella statsbidragen i det kommunala utjämningsystemet. På motsvarande sätt sänks bidragen om kommunernas ansvar för uppgifter tas bort.

Ett par exempel på förändringar inom skolans område som kommunerna kompenserats för på detta sätt är införandet av fler nationella prov och utökad undervisningstid i matematik i grundskolan. 

Det är kommunerna som avgör hur de ersätter skolorna för sådana utökade åtaganden. En del ger det ökade statsbidraget direkt till skolverksamheten genom att höja ersättningen eller pengen per elev. Men det kan också vara så att kommunen exempelvis året innan reformen har höjt pengen eller ersättningen till skolan och nu måste prioritera en annan verksamhet, till exempel förskolan. Det kan också vara så att det ökade statsbidraget används så att skolan slipper en besparing som andra verksamheter i kommunen, till exempel äldreomsorgen, måste göra.

Det är alltså inte så enkelt att en ökning av de generella statsbidragen som görs med anledning av en reform eller förändring i skolan alltid direkt ”syns” i den peng eller ersättning som skolor får från kommunen.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot