Publicerad: 8 maj 2018

Bibliotek

Kommuner, landsting och regioner satsar 4,7 miljarder kronor till bibliotekens verksamhet. Biblioteken har drygt 70 miljoner besök och 67 miljoner fysiska böcker lånas ut om året.

Flicka sitter och läser på en läsplatta.

De offentliga biblioteken har i uppdrag att verka för läsfrämjande, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken har därmed en viktig funktion som mötesplats och som arena för det offentliga samtalet. Kommuner, regioner och landsting är betydelsefulla i det arbetet genom att finansiera folk-, skol- och sjukhusbibliotek samt den regionala biblioteksverksamheten. 2016 var summan drygt 4,7 miljarder kronor. Merparten gick till kommunernas folkbibliotek: 4,2 miljarder kronor.

Även regioner och landsting fyller en viktig uppgift bland annat genom sjukhusbibliotekens tillgång till forskningsresultat och databaser för de som arbetar inom vården samt för utlåning av litteratur till patienter.

Bibliotekslagens krav

Den nya bibliotekslagen som trädde i kraft 2014 slår bland annat fast att:

  • Varje kommun ska ha ett bibliotek som är tillgängligt för alla, ett folkbibliotek.
  • Boklånen ska vara avgiftsfria.
  • Barn och ungdomar, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras.
  • Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
  • Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner.
  • Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Bibliotekslag (2013:801), Riksdagen

Mötesplats på Facebook

För tjänstemän och politiker inom biblioteks- och kultursfären eller för den som bara är intresserad av regionala och lokala frågor går det att följa SKL på Facebook. Här finns viktig information om vad som händer på området som aktuella rapporter, kurser och konferenser.

SKL Kultur och fritid, Facebook

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot