Publicerad: 23 augusti 2018

Strategi för framtidens bibliotek

En nationell strategi för hela landet ska tas fram och vara färdig år 2019.

Strategi för bibliotekens roll i samhället

Regeringen har gett Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Den ska ge svar på hur de svenska biblioteken långsiktigt ska utvecklas. Den ska bland annat belysa bibliotekens roll i samhället, vilka behov användarna har och vad den tekniska utvecklingen innebär. Arbetet ska vara klart 2019, men redan 2017 ska en delredovisning lämnas till regeringen.

En första nulägesrapport

I maj 2016 presenterade sekretariatet, som arbetar fram den nationella biblioteksstrategin, en första nulägesrapport. Rapporten ger en bra bild av hur biblioteken själva uppfattar verksamheten. Den bygger framför allt på uppgifter från personer som professionellt arbetar med och på bibliotek.

Sekretariatet har identifierat ett antal områden som är viktiga att beakta i den kommande strategin. Områden som även SKL ser som angelägna. Läs SKL:s kommentarer:

SKL kommenterar rapporten (PDF, nytt fönster)

Fördjupad omvärldsanalys

I uppdraget att skriva en nationell biblioteksstrategi ingår, som en del, att göra en fördjupad omvärldsanalys. Syftet är att belysa de utmaningar och möjligheter som biblioteksområdet står inför, men är också en spaning och analys av hur det samhälle ser ut som biblioteken ska verka i. Kungliga biblioteket bjöd in ett antal skribenter som bland annat har skrivit om digitaliseringen och medieutvecklingen, olika globala utmaningar, hälsa, migration och språklig mångfald, vilket har resulterat i en rapport. Rapporten innehåller också ett kapitel som handlar om de demografiska utmaningarna framöver och vilka konsekvenser det kan få för biblioteken. Detta kapitel heter Stad och land och är skrivet av Fredrik Holmström, ekonom på Avdelningen för ekonomi och styrning, och Maria Jacobsson, expert på Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad från SKL.

Omvärldsrapporten presenterades i september 2017 och på KB:s hemsida kan man ladda ner de olika kapitlen.

Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport, Kungliga Biblioteket

Utkast till en nationell biblioteksstrategi

I maj 2018 presenterade KB ett utkast till nationell strategi. I utkastet finns sex områden utpekade och inom vilka det finns ett stort antal åtgärdsförslag.

Kungliga biblioteket kommer nu att hämta in synpunkter på utkastet, bland annat via fem olika dialogseminarier i oktober. Det är också möjligt att lämna skriftliga synpunkter på förslaget och dessa ska vara inlämnade till KB senast den 31 oktober.

Som ett stöd för kommuner, landsting och regioner att formulera egna remissyttranden har SKL tagit fram ett diskussionsunderlag, som också innehåller SKL:s tidigare ställningstagande samt övergripande kommentarer till utkastet.

Från ord till handling - på väg mot en nationell biblioteksstrategi, KB

SKL:s diskussionsunderlag (PDF, nytt fönster)

Webbinarium om utkastet

Den 23 augusti anordnade SKL ett webbinarium där utkastet och även SKL:s synpunkter presenterades.

Se sändningen i efterhand

SKL:s ledamöter

SKL har deltagit med fem ledamöter i KB:s referensgrupp i arbetet med den nationella strategin. SKL:s ledamöter har varit:

  • Anja Dahlstedt, Bibliotek Botkyrka (folkbibliotek)
  • Ann Edvik, barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun (skolbibliotek)
  • Maria Ehrenberg, Regionbiblioteket Halland (regional biblioteksverksamhet). Lämnade referensgruppen i april 2018.
  • Kristina Smedeby, Sjukhusbiblioteken i Sörmland (sjukhusbibliotek)
  • Maria Jacobsson, expert SKL. Lämnade referensgruppen i april 2018.

I oktober 2017 skickade SKL:s ledamöter i referensgruppen en skrivelse med inspel till det fortsatta arbetet med den nationella biblioteksstrategin.

Inspel till arbetet med nationell biblioteksstrategi och reflektioner kring referensgruppsarbetet (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Jacobsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot