Publicerad: 14 juli 2016

Folkbildning

Folkbildning engagerar årligen ett stort antal människor i sina verksamheter. Via Folkbildningsrådet arbetar SKL för att skapa goda förutsättningar för folkhögskolor och studieförbund.

Folkbildningen är "fri och frivillig" vilket innebär att den inte regleras av staten utan genomförs av folkhögskolorna och studieförbunden samt riktar sig till vuxna människor som själva bestämmer om de vill delta. Folkbildningen finansieras till allra största del av det offentliga genom anslag och bidrag från stat, regioner, landsting och kommuner.

Landstingen och regionerna äger 43 folkhögskolor runt om i landet. Det är viktigt att folkhögskolorna får bästa möjliga villkor att verka, bland annat för att kunna bidra till att utjämna utbildningsklyftor och ge människor som av någon anledning inte har fullgjort grund- eller gymnasieskolan en andra chans till utbildning.

SKL:s roll

SKL stödjer medlemmarna framförallt genom att vara en aktiv medlem i Folkbildningsrådet som är den organisation som sätter upp kriterier och fördelar de statliga anslagen till folkhögskolorna och studieförbunden. Inom ramen för medlemskapet agerar SKL för att skapa bästa möjliga förutsättningar för folkhögskolorna.

SKL arbetar även för att hitta stabila former för en långsiktigt hållbar finansiering av folkhögskolorna. Det är också viktigt att stödja medlemmarna i deras arbete med att utforma folkbildningspolitiska strategier och stödmodeller till studieförbunden.

SKL har sedan lång tid tillbaka årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation och underlag för beräkning av interkommunala ersättningar för utbildningar vid landstingens och regionernas folkhögskolor. Interkommunal ersättning är den ersättning som den studerandes hemlandsting/region betalar ut då en studerande väljer en utbildning på folkhögskola i ett annat landsting/region. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet.

Den rekommenderade ersättningsnivån för 2017 beslutades av SKL:s styrelse i juni 2016.

Meddelande från styrelsen nr 11/2016 Rekommendation om interkommunal ersättning till folkhögskolorna 2017 (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot