Publicerad: 24 oktober 2017

Folkbildning

Folkbildning engagerar årligen ett stort antal människor i sina verksamheter. Via Folkbildningsrådet arbetar SKL för att skapa goda förutsättningar för folkhögskolor och studieförbund.

Folkbildningen är "fri och frivillig" vilket innebär att den inte regleras av staten utan genomförs av folkhögskolorna och studieförbunden samt riktar sig till vuxna människor som själva bestämmer om de vill delta. Folkbildningen finansieras till allra största del av det offentliga genom anslag och bidrag från stat, regioner, landsting och kommuner.

Landstingen och regionerna äger 42 folkhögskolor runt om i landet. Det är viktigt att folkhögskolorna får bästa möjliga villkor att verka, bland annat för att kunna bidra till att utjämna utbildningsklyftor och ge människor som av någon anledning inte har fullgjort grund- eller gymnasieskolan en andra chans till utbildning. Folkhögskolorna spelar också en stor roll i den regionala kulturpolitiken, både med sina estetiska utbildningar och som kulturella arenor lokalt.

SKL:s roll

SKL stödjer medlemmarna framförallt genom att vara en aktiv medlem i Folkbildningsrådet som är den organisation som sätter upp kriterier och fördelar de statliga anslagen till folkhögskolorna och studieförbunden. Inom ramen för medlemskapet i Folkbildningsrådet företräder SKL de offentligägda folkhögskolorna.

Det är också viktigt för SKL att stödja medlemmarna i deras arbete med att utforma folkbildningspolitiska strategier och stödmodeller till studieförbunden.

SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation och underlag för beräkning av interkommunala ersättningar för utbildningar vid landstingens och regionernas folkhögskolor. Interkommunal ersättning är den ersättning som den studerandes hemlandsting/region betalar ut då en studerande väljer att gå en utbildning på folkhögskola i ett annat landsting/region. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet. Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKL:s rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har dock förekommit bland annat när det gäller ersättningsnivån och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte följa rekommendationen.

Modellen oförändrad

En översyn av modellen med interkommunal ersättning har därför gjorts. Det resulterade i att SKL i nuläget inte ser något skäl till att förändra modellen med en rekommendation. Däremot byter man namn från interkommunal ersättning till mobilitetsstöd, ska se över tillämpningsanvisningarna och göra administrativa förenklingar av systemet. SKL ser dock detta som en övergångslösning och kommer undersöka vidare om det är möjligt att ta fram en annan hållbar ersättningsmodell mellan SKL, landstingen/regionerna och folkhögskolorna gällande mobilitetsstöd till folkhögskolorna 

Meddelande från styrelsen nr 16/2017 Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2018 (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot